KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Legislativa - epidemiologie

Úvod / Občanům / Legislativa - epidemiologie

Zákony


 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Prováděcí právní předpisy


 • vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • vyhláška č. 161/2022 Sb., o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce [PDF]

Jiné právní předpisy


 • věstník MZ ČR částka 2/2013 – Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
 • věstník MZ ČR částka 5/2012 – Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
 • věstník MZ ČR částka 8/2012 – Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
 • věstník MZ ČR částka 7/2010 – Metodický návod k zajištění programu surveillance onemocnění břišním tyfem a paratyfem
 • věstník MZ ČR částka 1/2010 – Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
 • věstník MZ ČR částka 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
 • věstník MZ ČR částka 3/2001 – Metodický pokyn k zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • věstník MZ ČR částka 1/2023 – Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
 • věstník MZ ČR částka 7/2022 – Registr tuberkulózy a jiných mykobakterióz