KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Legislativa - epidemiologie

Úvod / Občanům / Legislativa - epidemiologie

Zákony


 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Prováděcí právní předpisyJiné právní předpisy


 • věstník MZ ČR částka 2/2013 – Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
 • věstník MZ ČR částka 5/2012 – Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
 • věstník MZ ČR částka 8/2012 – Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
 • věstník MZ ČR částka 7/2010 – Metodický návod k zajištění programu surveillance onemocnění břišním tyfem a paratyfem
 • věstník MZ ČR částka 1/2010 – Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
 • věstník MZ ČR částka 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
 • věstník MZ ČR částka 1/2023 – Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
 • věstník MZ ČR částka 7/2022 – Registr tuberkulózy a jiných mykobakterióz
 • věstník MZ ČR částka 17/2023 - DOPORUČENÝ POSTUP při výskytu případu lidského prionového onemocnění nebo podezření na toto onemocnění (str. 57 – 107)