KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor hygieny práce

Úvod / O nás / Odbor hygieny práce

Činnost odboru hygieny práce je zaměřena na preventivní hygienický dozor, státní zdravotní dozor, na oblast ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a šetření podnětů z oblasti pracovního prostředí.

Hygienický dozor

 • Podílí se na preventivním působení v oblasti ochrany zdraví při práci,
 • vydává rozhodnutí o zařazení prací do kategorií,
 • vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb v rozsahu působnosti hygieny práce v řízeních dle stavebního zákona,
 • vydává závazná stanoviska ve věci vydání povolení provozu zařízení ke sběru, výkupu a likvidaci odpadů,
 • projednává opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním biologických činitelů skupin 2 až 4, jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu,
 • posuzuje žádosti a vydává závazná vyjádření k žádostem o ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání,
 • zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako akutně toxické kategorie 1 nebo 2, vydává osvědčení o odborné způsobilosti,
 • poskytuje znalosti týkající se ochrany zdraví lidí na kurzech k získání odborných rostlinolékařských znalostí.

Státní zdravotní dozor

 • Kontrola povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci,
 • kontrola zajištění pracovnělékařských služeb,
 • kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
 • kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření,
 • kontrola dodržování povinností při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 a zákona č. 324/2016 Sb.

Ostatní činnost

Odbor hygieny práce se dále zabývá řešením podnětů na nevyhovující podmínky na pracovišti, nakládání s chemickými látkami a směsmi či působení neionizujícího záření. Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci.

Formuláře


Zákony


Prováděcí právní předpisy


Jiné právní předpisy

 • metodický návod ZN: 22139/2011 k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Evropská legislativa

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155 /EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání


Archiv