Nahrávám...

Odbor hygieny práce

Úvod / O nás / Odbor hygieny práce

Činnost odboru hygieny práce je zaměřena jednak na preventivní hygienický dozor, dále na státní zdravotní dozor a také na ověření podmínek vzniku nemocí z povolání.

Odbor hygieny práce se dělí na oddělení hygieny práce na jednotlivých územních pracovištích, v sídle organizace je to:

 • oddělení hygieny práce I.
 • oddělení hygieny práce II.

Činnost KHS při preventivním hygienickém dozoru:

 • Preventivní působení dle náplně jednotlivých oddělení, KHS vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a kolaudacím (druhy staveb)
 • Posuzování akcí se zdroji neionizujícícho záření v pracovním prostředí včetně laserů
 • Posuzování míry rizika při aplikaci injektážních a nástřikových hmot a technických kapalin v důlních podmínkách
 • Vydávání stanovisek k provozním řádům zařízení dle zákona o odpadech
 • Vydávání stanovisek k bezpečnostní dokumentaci zařízení (dle zák.č.224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů))
 • Stanovení zvláštních podmínek pro provádění oznámené činnosti při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace (dále jen DDD) nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické (podle § 61 odst. 5 zákona č.258/2000 Sb.)
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochrannou DDD
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické

Činnost KHS při státním zdravotním dozoru:

 • SZD je vykonáván dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Kontrola plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením
 • Návod kategorizace prací [XLS - ]
 • Kontrola zajištění pracovnělékařských služeb
 • Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery
 • Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • Řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky

Na pracovišti Ostrava je poskytována konzultační činnost v oblasti větrání, vytápění, vzduchotechniky a osvětlení - Ing. Václav Kopecký (tel: 595 138 183) a rovněž konzultační činnost v oblasti neionizujícího záření (elektromagnetická pole, lasery, infračervené a ultrafialové záření) - Mgr. Marie Kubátová (tel: 558 418 343).


ZákonyProváděcí právní předpisy


 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • nařízení vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům a mladistvým, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • vyhláška č. 428/2004 Sb. o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [PDF]
 • vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • vyhláška č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
 • vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Jiné právní předpisy


 • metodický pokyn č. HEM-340-10.9.04/25387 k postupu stanovení PEL a NPK-P látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
 • metodický návod ZN: 22139/2011 k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
 • metodický pokyn MZČR, kterým se stanoví postup při zařazení práce s vibracemi do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté, č.j. 81954/2011/OVZ ze dne 22.12.2011

Evropská legislativa


 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155 /EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání


Odkazy