Nahrávám...

Odbor hygieny práce

Úvod / O nás / Odbor hygieny práce

Činnost odboru hygieny práce je zaměřena jednak na preventivní hygienický dozor, dále na státní zdravotní dozor a také na ověření podmínek vzniku nemocí z povolání.

Odbor hygieny práce se dělí na oddělení hygieny práce na jednotlivých územních pracovištích, v sídle organizace je to:

 • oddělení hygieny práce I.
 • oddělení hygieny práce II.

Činnost KHS při preventivním hygienickém dozoru:

 • Preventivní působení dle náplně jednotlivých oddělení, KHS vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a kolaudacím (druhy staveb)
 • Posuzování akcí se zdroji neionizujícícho záření v pracovním prostředí včetně laserů
 • Posuzování míry rizika při aplikaci injektážních a nástřikových hmot a technických kapalin v důlních podmínkách
 • Vydávání stanovisek k provozním řádům zařízení dle zákona o odpadech
 • Vydávání stanovisek k bezpečnostní dokumentaci zařízení (dle zák.č.224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů))
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické

Činnost KHS při státním zdravotním dozoru:

 • SZD je vykonáván dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Kontrola plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením
 • Návod kategorizace prací [XLS - ]
 • Kontrola zajištění pracovnělékařských služeb
 • Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery
 • Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • Řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky

Na pracovišti Ostrava je poskytována konzultační činnost v oblasti větrání, vytápění, vzduchotechniky a osvětlení - Ing. Václav Kopecký (tel: 595 138 183) a rovněž konzultační činnost v oblasti neionizujícího záření (elektromagnetická pole, lasery, infračervené a ultrafialové záření) - Mgr. Marie Kubátová (tel: 558 418 343).


ZákonyProváděcí právní předpisyJiné právní předpisy


 • metodický návod ZN: 22139/2011 k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Evropská legislativa


 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155 /EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání


Odkazy