KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Úvod / O nás / Odbor hygieny dětí a mladistvých

Činnost odboru je zaměřena na preventivní hygienický dozor, státní zdravotní dozor, řešení podnětů v oblasti působnosti odboru.

Hygienický dozor

 • Plní roli dotčeného orgánu v řízeních dle stavebního zákona a vydává závazná stanoviska ke stavbám v rozsahu působnosti odboru dětí a mladistvých,
 • vydává závazná stanoviska k zápisu a změně v rejstříku škol a školských zařízení,
 • vydává závazná stanoviska k zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině,
 • vydává závazná stanoviska k zajištění hygienických podmínek pro výkon sociálně – právní ochrany dětí.

Státní zdravotní dozor

 • Provádění dozoru ve všech typech škol mimo vysoké školy, včetně kontroly režimu dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování,
 • kontrola školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání (střediska volného času, školní družina, školní klub), školských účelových zařízení (střediska praktické výuky školní hospodářství), výchovná a ubytovacích zařízení (domovy mládeže, internáty), školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou),
 • kontrola stravovacích provozů určených pro děti, žáky a studenty (školní jídelny, školní jídelny – vývařovny, školní jídelny – výdejny, ostatní stravovací služba pro děti, stravování na zotavovacích akcích, školní kantýny), včetně režimu stravování, skladby jídelníčků, př. sortimentu potravin a pitného režimu,
 • kontrola provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku,
 • kontrola provozoven mimoškolní výchovy a vzdělávání,
 • kontrola zařízení sociálně právní ochrany dětí (zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
 • kontrola dětských skupin,
 • kontrola zvláštních dětských zdravotnických zařízení,
 • kontrola venkovních hracích ploch s provozovatelem,
 • kontrola zotavovacích akcí, jiných a podobných akcích pro děti, školách v přírodě.

Ostatní činnost

Odbor hygieny dětí a mladistvých se dále zabývá posuzováním míry závažnosti zátěže dětí a mladistvých vystavených rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života – řídí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika. Kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory zdraví dětí a mladistvých. Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky zaměřené na děti a mladistvé. Řeší podněty v oblasti hygieny dětí a mladistvých.

Odkazy na problematiku řešenou odborem

Formuláře


Zákony

 • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Prováděcí právní předpisy

Archiv