Nahrávám...

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Úvod / O nás / Odbor hygieny dětí a mladistvých

Výkon státní správy a státního zdravotního dozoru je zajišťován v oblasti ochrany zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s výchovou a vzděláváním a jiných významných poruch zdraví dětí a mladistvých do dovršení 18. roku věku:

Státní zdravotní dozor je vykonáván:

 • ve všech typech škol a školských zařízeních mimo vysoké školy
 • ve všech typech stravovacích provozů školských zařízení
 • v zařízeních a provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku (jesle..)
 • v zařízeních sociálně výchovné činnosti (Dětský domov, Ústav soc. péče..)
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • ve školských ubytovacích zařízeních
 • na pracovištích praktické výuky žáků středních škol a učebních oborů provozovaných školou
 • nad dodržováním hyg. požadavků na venkovní hrací plochy
 • na zotavovacích akcích, jiných a podobných akcích pro děti, školách v přírodě
 • v provozovnách živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání

Dotčeným správním úřadem je při vydávání stanovisek

 • k návrhům projektové dokumentace výše uvedených staveb
 • k návrhům vydání kolaudačního souhlasu
 • na změnu v užívání staveb
 • k zápisu a změně v rejstříku škol a školských zařízení

Další činnosti odboru

 • posuzuje míru závažnosti zátěže dětí a mladistvých vystavených rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života - řídí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika
 • kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory zdraví dětí a mladistvých
 • spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky zaměřené na děti a mladistvé

Dokumenty a žádosti ke stažení


Zákony


 • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Prováděcí právní předpisy


Odkazy