KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odbor hygieny obecné a komunální

Úvod / O nás / Odbor hygieny obecné a komunální

Činnost odboru hygieny obecné a komunální je zaměřena na preventivní hygienický dozor, státní zdravotní dozor a šetření podnětů z oblasti životních podmínek a komunální hygieny.

Hygienický dozor

 • Podílí se na posouzení územních plánů sídelních útvarů i velkých územních celků,
 • účastní se procesu posouzení vlivu staveb a záměrů na životní prostředí (EIA, SEA),
 • vydává vyjádření v procesech integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),
 • vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb v rozsahu působnosti hygieny obecné a komunální v řízeních dle stavebního zákona,
 • posuzuje projekty staveb pro ubytování, pro sport a rekreaci, kulturních zařízení (divadla, kina, kulturní domy), zařízení pro služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, permanentní make-up, tetovací salóny, masáže, regenerační a rekondiční služby),
 • posuzuje projekty zásobování obyvatelstva pitnou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou,
 • posuzuje projekty venkovních koupališť, krytých bazénů a saun, rehabilitačních bazénů,
 • posuzuje projekty dopravních staveb,
 • posuzuje stavby obytných, rodinných domů a dalších chráněných staveb a prostor z hlediska hlukové problematiky,
 • posuzuje dokumentace zařízení, které jsou v komunálním prostředí možným zdrojem neionizujícího záření,
 • plní úkoly na úseku řízení jakosti vod ke koupání (vydává monitorovací kalendář, zajišťuje kontrolu kvality vody ke koupání v povrchových vodách bez provozovatele uvedených v Seznamu vod ke koupání, informuje o aktuální kvalitě vod ke koupání veřejnost, v případě nevyhovující kvality vydává zákazy koupání),
 • schvaluje provozní řády vodovodů a studní pro veřejnou potřebu, koupališť, saun, ubytovacích služeb, služeb epidemiologicky závažných a krematorií,
 • zabývá se problematikou pohřebnictví (posuzování tlecí doby, posuzování pohřebních služeb), vydává průvodní list těla zemřelého.

Státní zdravotní dozor

 • Kontrola kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a studnách pro veřejnou potřebu, včetně plnění povinností v oblasti zásobování pitnou vodou,
 • kontrola podmínek provozu přírodních a umělých koupališť a saun včetně sledování kvality vody,
 • kontrola zařízení, ve kterých jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné (kosmetika, holičství a kadeřnictví, pedikúra, manikúra, tetovací salóny, permanentní make-up, masáže, regenerační a rekondiční služby, solária),
 • kontrola ubytovacích zařízení provozovaná v režimu živnostenského podnikání hostinská činnost nebo ubytovací služby,
 • kontrola zařízení pohřebních služeb.

Ostatní činnost

Odbor hygieny obecné a komunální se dále zabývá podněty v rozsahu jeho působnosti – složky životního prostředí (pitná voda, vody pro koupání, hluk, vibrace a neionizující záření v mimopracovním prostředí), služby péče o tělo, ubytovací služby, pohřebnictví.

Odkazy na problematiku řešenou odborem

Formuláře


Zákony


Prováděcí právní předpisy


Jiné právní předpisy

Archiv