KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Úvod / Média / Detail

Pracovní prostředí Moravskoslezského kraje


Zveřejněno: 5. 4. 2005

Kategorizace prací je metodou hodnocení pracovního rizika, jejímž cílem je zajistit objektivní podklady pro hygienický dozor v oblasti hygieny práce, sjednocení požadavků na preventivní lékařské prohlídky pracovníků v riziku, do budoucna se pak počítá s využitím výsledků pro stanovení pojistného úrazového pojištění diferencovaně podle míry pracovního rizika pojištěnců.

Povinnost navrhnout zařazení prací do jedné ze 4 kategorií ukládá zaměstnavatelům zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podrobnější kritéria pro zařazování prací do jedné ze čtyř kategorií upravuje vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Kategorizace je založena na monitorování a hodnocení expozic chemickým, fyzikálním a biologickým faktorům v pracovním prostředí a zátěže fyzickými a psychickými faktory při individuálních pracích. Podle hodnocení stavu expozic se do první, zcela nerizikové, kategorie zařazují práce, při nichž expozice škodlivým faktorům nepřekračují 1/3 přípustných expozičních limitů, do druhé kategorie, práce, při nichž se expozice mezi 1/3 přípustného limitu a přípustným limitem. Kategorie třetí a čtvrtá zahrnují rizikové práce, tj.práce, při nichž není zvládnuto technickými a organizačními opatřeními omezení expozice uvedeným faktorům, na míru, při níž nejsou překračovány hygienické limity a je nebezpečí vzniku nemoci z povolání a jiných nemocí souvisejících s prací u exponovaných osob. Do kategorie čtvrté náleží jen práce vysoce rizikové.

Vlastní kategorizace prací je v regionu prakticky dokončena, v kategorii 2 je exponováno přes 106 000 pracovníků, ve třetí kategorii je 45 000 pracovníků a kategorii 4 více než 8 500 pracovníků.

Počty rizikových prací jsou nejvyšší v celé ČR a to nejen v regionálním souhrnu, ale i mezi okresy se Ostrava umístila na první pozici.

Mezi rizikovými pracemi je nejčastějším škodlivým faktorem hluk, následovaný nadlimitními vibracemi, prachem a tepelnou zátěží, v kategorii 4 pak dominuje prach. Rizikové práce jsou typické zejména pro oblast hornictví, hutnictví a strojírenství, méně pak pro chemický průmysl a stavebnictví.

Zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie potvrzuje orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutím, celkově bylo v roce 2004 vydáno zhruba 800 těchto rozhodnutí. Na základě vyhlášených rizik byl pak stanoven plán kontrol těchto pracovišť, s tím, že pochopitelně jsou častěji navštěvována pracoviště riziková.

Tyto počty jsou pak přepočítány na jednotlivá územní pracoviště ( dříve okresy ) a stanoveny jako závazná část státního zdravotního dozoru. Plán těchto kontrol se podařilo splnit jak v sortimentu ( tj.dle kategorií rizika ), tak i početně. Nejvíce plánovaných kontrol provedla Ostrava ( celkem přes 2500 prací), Frýdek – Místek (celkem přes 2000 prací) a Karviná (celkem přes 1000 prací).

Celkově bylo v kategorii 2 zkontrolováno 4000 prací, v kategorii 3 300 prací a kategorii 4 více než 550 prací. Kromě těchto plánovaných prověrek probíhaly i rutinní prověrky zaměřené zejména na kontrolu uložených opatření, na kontrolu správnosti kategorizace prací, kontrolu vybavenosti pracovišť (vytápění, větrání, osvětlení, sanitární zařízení apod.), nověji také v podstatnější míře na komplexní a společné prověrky, prověrky za účasti České inspekce životního prostředí (havarijní řády, zacházení s chemickými látkami aj.) či v neposlední řadě byly řešeny rovněž podněty a stížnosti občanů.Zpět