KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontroly pracovního prostředí v Moravskoslezském kraji vykonané pracovníky Krajské hygienické stanice MSK v 1. pololetí 2005

Úvod / Občanům / Kontroly pracovního prostředí v Moravskoslezském kraji vykonané pracovníky Krajské hygienické stanice MSK v 1. pololetí 2005

Jedním ze základních činností odboru hygieny práce je státní zdravotní dozor. Tento dozor je zaměřen především na tzv. riziková pracoviště 3. a 4. kategorie (v některých případech i 2. kategorie). Jedná se o pracoviště, na kterých může docházet k poškození zdraví z práce v důsledku výskytu fyzikálních nebo chemických škodlivin, příp.biologických činitelů, např. ve zdravotnických zařízeních.

V průběhu uvedeného období bylo provedeno zaměstnanci odboru hygieny práce celkem 1814 kontrol těchto pracovišť. Z uvedeného počtu se jednalo o 748 kontrol zaměřených na vlastní rizikové práce, 438 kontrol bylo zaměřeno na riziko hluku, 387 kontrol na regionální problematiku (především rizika v hutnictví a v hornictví) a 241 kontrol na problematiku chemických škodlivin. Bylo vydáno 243 rozhodnutí ke kategorizaci prací v případě nových pracovišť, při změnách rizikových prací na pracovištích nebo z jiných důvodů, jako jsou především organizační změny společností.

V rámci MSK pracuje v riziku přes 58 000 pracovníků, z toho cca 3600 pracovníků v 2. rizikové kategorii, více než 46 000 ve 3. kategorii a ve 4. kategorii, kde je riziko nejvyšší, více než 8 000 pracovníků.

Stávající platná legislativa ukládá za povinnost každému zaměstnavateli předložit potřebné podklady s návrhem kategorizace prací na příslušné pracoviště krajské hygienické stanice do 30 dnů od zahájení výkonu prací. Na tento zákonný požadavek někteří zaměstnavatelé často zapomínají, což se může stát předmětem sankčního opatření, především v případech, kdy se jedná o práce rizikové, kdy je možné poškození zdraví z práce. K této situaci dochází při nezajištění opatření na ochranu zdraví pří práci - při nepoužívání osobních ochranných pomůcek, nepoužívání některých zařízení na snížení výskytu škodlivin, např. odsávání, ale rovněž i při nezajištění periodických preventivních prohlídek zaměstnanců v riziku. Preventivní prohlídky jsou zaměřeny na včasné zjištění případného poškození zdraví v souvislosti s výskytem škodlivin na pracovišti. Je nutno si uvědomit, že počínající poškození zdraví jsou často vratná, poškození zdraví, která jsou dlouho nepoznaná jsou nevratná, čili zanechávají trvalé následky, v těchto případech dochází k přiznání nemoci z povolání. Z uvedeného vyplývá, jak je důležité se podrobovat preventivním prohlídkám u rizikových prací.

V průběhu 1. pololetí bylo provedeno celkem 354 kontrol závodní preventivní péče. Nebylo zjištěno závažnějších nedostatků. Frekvence a náplň preventivních prohlídek je ukládaná orgánem ochrany veřejného zdraví (dále OOVZ) příslušnému zaměstnavateli rozhodnutím při kategorizaci prací.

Řízení za účelem uložení sankce bylo v uvedeném období zahájeno ve třech případech. V jednom případě firma zaplatila sankci ve výši 20 000.- Kč, ve druhém případě sankci ve výši 50 000.- Kč vymáhá finanční úřad a ve třetím případě bylo řízení zastaveno z důvodu rychlé nápravy.

V průběhu uvedeného období bylo odborem hygieny práce vydáno přes 2000 stanovisek k projektovým dokumentacím, kolaudacím, ke změnám ve využití staveb a pracovišť a k některým dalším akcím, kde OOVZ dává své stanovisko.

Bylo vypracováno 294 náročných posouzení pracovních podmínek z důvodu možné nemoci z povolání, které je vyžadováno příslušným oddělením nemocí z povolání v případech podezření na nemoc z povolání.

V uvedeném období bylo šetřeno 31 stížností a podnětů, některé byly anonymní nebo adresy fiktivní.

Zveřejněno: 15.8.2005