Nahrávám...

Další informace o postupu KHS MSK v souvislosti se sanačními pracemi na lagunách Ostramo

Úvod / Občanům / Další informace o postupu KHS MSK v souvislosti se sanačními pracemi na lagunách Ostramo

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) reagovala na výskyt vysokých krátkodobých koncentrací oxidu siřičitého, které byly 23.9.2011 naměřeny na několika měřicích stanicích a pravděpodobně souvisely se sanačními pracemi v areálu lagun Ostramo. Jednáním na KHS MSK s dotčenými správními orgány a institucemi 26.9.2011 byl dohodnut následující postup a zváženy možnosti jednotlivých zástupců orgánů státní správy, podkladem byly zejména informace o zdravotním stavu obyvatel nejbližší obytné lokality, tj. Mariánských Hor, sídliště Fifejdy a oblasti Přívozu, kde bylo prostřednictvím alergologů zjištěno u astmatiků zhoršení jejich symptomů.

Další jednání s konkrétními návrhy i za přítomnosti zástupců MŽP a provozovatele pokračovalo 5.10.2011 na Krajském úřadu MSK, kde bylo dohodnuto jako preventivní opatření před výskytem další případné havarijní situace omezení prací v noční době, snížení denního aplikovaného množství vápna (to je příčinou silné exotermní reakce s následným únikem vápenného prachu a souvisejícím výskytem zápachu a dalších škodlivin), předložení návrhu provozovatele na další technologická opatření pro snížení dopadu na imisní situaci a zpřísnění systému monitorování a rychlého podávání informací o výskytu škodlivin pro možnost okamžitých opatření na lagunách. Toto jednání bylo pro Krajský úřad MSK podkladem pro přezkum integrovaného povolení, kterým jsou stanoveny závazné podmínky provozu pro stavbu „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ a následné vydání změny platného integrovaného povolení. Toto řízení v současné době probíhá.

Zveřejněno: 12.10.2011