Nahrávám...

Informace o výkonu státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazu kouření podle zákona 379/2005, ve znění zákona 305/2009 Sb.

Úvod / Občanům / Informace o výkonu státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazu kouření podle zákona 379/2005, ve znění zákona 305/2009 Sb.

podle zákona 379/2005, ve znění zákona 305/2009 Sb.

Nedodržování tzv. „protikuřáckého zákona“ patří v poslední době k velmi častým důvodům podnětů ze strany občanů, zejména návštěvníků velkých obchodních center. Kompetence krajské hygienické stanice v této oblasti je vymezena zákonem č.379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona musí být provozovny stravovacích služeb před vstupem označeny příslušnou grafickou značkou, a to „Kouření zakázáno“, Kouření povoleno“ nebo „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“. O tom, jaká značka bude použita, rozhoduje provozovatel.

Při kontrole dodržování požadavků zákona je tedy ověřováno, zda je provozovna příslušně označena, zda jsou prostory pro kuřáky stavebně odděleny a zda jsou tyto stavebně oddělené prostory, kde je kouření povoleno, dostatečně odvětrány. Zákon navíc zakazuje kouření ve veřejnosti volně přístupných uzavřených prostorech, např. v obchodních centrech, kde se může kouřit pouze ve vyhrazených stavebně oddělených prostorech. Jinými slovy, v obchodních centrech musí být kuřácké kavárny, bary a restaurace stavebně odděleny od nákupních a komunikačních prostor tak, aby bylo zamezeno pronikání kouře do prostor, kde je kouření zakázáno. V případě porušení požadavků zákona, kdy provozovatel umožní kouření na místech, na nichž je kouření zakázáno, ukládá krajská hygienická stanice sankci ve výši 5 000-10 000 Kč. Zákon neumožňuje uložit za toto porušení provozovateli zákaz činnosti ani uložit vyšší sankci při opakovaném porušení.

V průběhu roku 2011 se pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřili právě na obchodní centra. Celkem bylo ve velkých nákupních centrech zkontrolováno 33 provozoven stravovacích služeb, z toho 18 nekuřáckých a 15 kuřáckých, které nebyly stavebně odděleny od ostatních prostor. Někteří provozovatelé reagovali na výsledek kontroly změnou charakteru provozovny na nekuřáckou nebo zajistili stavební oddělení svých provozoven. Ve většině případů se tak stalo až na základě uložení sankce, kdy celková částka uložených pokut přesáhla 100 000 Kč. Provozovatelům, kteří nesplnili požadavky zákona a provozovali kuřácké zařízení bez stavebního oddělení, byly vzhledem k opakovnému porušování zákona ukládány další sankce v horní hranici zákonem stanoveného rozmezí.

Kontroly jsou samozřejmě prováděny i v ostatních provozovnách stravovacích služeb a dodržování „protikuřáckého“ zákona je běžnou součástí státního zdravotního dozoru.

Vzhledem k tomu, že hlavním smyslem a účelem zákona je ochrana zdraví veřejnosti před škodlivými účinky tabákového kouře a rovněž zabránění účinků pasivního kouření na nekuřáky, budou kontroly ze strany krajské hygienické stanice pokračovat i nadále. Provozovatelé, kteří vědomě zákon porušují se tak vystavují riziku, že sankce postupně převýší případné náklady na stavební úpravy jejich provozoven.

Zveřejněno: 21.12.2011