KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Šetření podnětů občanů v oblasti pracovních podmínek v roce 2011

Úvod / Občanům / Šetření podnětů občanů v oblasti pracovních podmínek v roce 2011

V roce 2011 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nárůst podnětů (stížností) podaných občany našeho kraje s ohledem na kvalitu pracovního prostředí. Prošetřila celkem 60 podnětů v oblasti pracovních podmínek. V 17 případech byly podněty z důvodu věcné příslušnosti postoupeny k došetření i jinému úřadu (Oblastní inspektorát práce Ostrava, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, stavební úřady).

Podněty byly zaměřeny zejména na mikroklimatické podmínky na pracovištích jak v letním, tak i v zimním období a na úroveň sanitárních zařízení (šatny, umývárny). Několik podnětů se týkalo vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky, zvýšené hlukové zátěže na pracovištích a nadměrnému výskytu chemických látek a prachu v pracovním ovzduší.

Na základě výsledků šetření podnětů byly uloženy v šesti případech finanční sankce v celkové výši 255 000,- Kč. V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o uložení nápravných opatření k zajištění vyhovujících hygienických podmínek a v jednom případě rozhodnutí o provedení měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Pracovníci krajské hygienické stanice se věnují každému přijatému podnětu a k řešení problémů přistupují odpovědně. Jejich možnosti jsou však přesně vymezeny platnou legislativou, proto výsledky šetření v řadě případů neodpovídají očekáváním či přáním autorů podnětů, kteří problémy vidí ze svého subjektivního pohledu. Jako oprávněných bylo v roce 2011 vyhodnoceno 23 podnětů, což představuje 38 % z celkového počtu přijatých podnětů. Vysoký podíl, přesně 1/3 z celkového počtu, činí podněty anonymní. Většina anonymních autorů podnětů vysvětluje zvolený postup obavou ze ztráty zaměstnání. Stále však, bohužel, existují občané, kteří mají snahu řešit své problémy mezilidské či problémy v zaměstnání prostřednictvím podnětů podaných u orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zveřejněno: 2.3.2012