Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti v oblasti veřejného stravování v roce 2011

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti v oblasti veřejného stravování v roce 2011

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě registruje na svém území celkem 6 139 provozoven společného stravování, kde s různou frekvencí probíhají pravidelné kontroly. Četnost kontrol se stanovuje s ohledem na typy provozoven, rozsah jejich činnosti, sortimentu výroby a skupiny konzumentů. V roce 2011 byl státní zdravotní dozor zaměřen zejména na restaurace, kde bylo zkontrolováno více než 70% zařízení. Ve stravovacích provozech ve zdravotnictví, sociálních službách, VŠ menzách a v závodních kuchyních byly prověřeny všechny registrované provozovny. V průběhu roku bylo provedeno celkem 3183 kontrol.

Nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky v provozní hygieně, která do značné míry souvisí se stavebně-technickým stavem provozovny a jejím vybavením. Druhou skupinu závad tvoří nesprávná manipulace s potravinami, nedodržování teploty při skladování a uvádění pokrmů do oběhu a nedodržování dat spotřeby. Hlavním důvodem jsou nedostatečné znalosti a nepochopení nebezpečí při výrobě pokrmů ze strany personálu kuchyní i provozovatelů.

V průběhu roku 2011 bylo řešeno 190 podnětů, z toho 105 oprávněných. Velmi časté jsou podněty ze strany spotřebitelů týkající se zejména nevyhovujících hygienických podmínek v restauracích, porušování zásad osobní a provozní hygieny, kvality pokrmů a ředění alkoholu. Poměrně frekventované jsou podněty na nedodržování „protikuřáckého zákona“ v obchodních centrech, kde je podle novely zákona nutné stavební oddělení kuřáckých provozoven.

Za zjištěné závady bylo uloženo 1210 pokut ve výši 2.697 600,-Kč. Z celkového počtu kontrolovaných provozů bylo pokutováno 38 %.

Z důvodu ochrany veřejného zdraví bylo vydáno celkem 56 opatření, která se týkala zejména zákazu nebo pozastavení činnosti pro závažné nedostatky stavebně - technického a provozního charakteru, likvidace zjevně smyslově narušených potravin včetně zákazu používání surovin. Ve třech případech byla nařízena sanitace a dvakrát zákaz používání nejakostní vody.

V průběhu kontrol jsou pro ověření bezpečnosti pokrmů podávaných ve stravovacích službách prováděny odběry vzorků. Z celkem vyšetřených 429 vzorků nevyhovělo 30 tj. 7%. I když nedošlo k záchytu patogenů v potravinách, nálezy koliformních mikroorganismů a zárodků Enterobacteriaceae v některých provozovnách a výrobcích svědčí o nedodržování zásad osobní a provozní hygieny, případně o nesprávně prováděné sanitaci prostředí.

Mírný pokles výskytu závažných nedostatků v posledních třech letech však svědčí o pozitivním trendu v této oblasti.

Zveřejněno: 8.3.2012