Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti v oblasti předmětů běžného užívání v roce 2012

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti v oblasti předmětů běžného užívání v roce 2012

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí kontrolu bezpečnosti předmětů běžného užívání. Kontrolovány jsou výrobky přicházející do styku s potravinami, jako jsou kuchyňské nádobí a náčiní, potravinářské obaly, potravinářské stroje, dále kosmetika, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Kontroly jsou prováděny podle plánu kontrolní činnosti, v loňském roce bylo provedeno celkem 970 kontrol. Jednalo se o 389 kontrol plánovaných a 581 mimořádných kontrol, za účelem ověření výskytu nebezpečných výrobků na území Moravskoslezského kraje. U výrobců předmětů běžného užívání byla kontrola zaměřena na kontrolu správné výrobní praxe, kontrolu dokumentace, prohlášení a atestů k výrobkům. V distribuční síti bylo kontrolováno správné označení výrobků a prohlášení osvědčující, že výrobky vyhovují požadavkům platné legislativy. Prošetřeno bylo také 34 podnětů od spotřebitelů a jiných dozorových orgánů. Z celkového počtu 1569 kontrolovaných výrobků nevyhovělo z hlediska značení 109 výrobků, což činí 6,9 % z celkového počtu kontrolovaných výrobků. Nejčastěji byly zjišťovány závady ve značení kosmetických prostředků, jednalo se o neoznačení výrobku výrobcem nebo dovozcem, datem minimální trvanlivosti, šarží, seznamem ingrediencí. Rizika vyplývající z těchto nedostatků mohou vést ke zdravotním komplikacím, zejména pokud spotřebitel nebyl informován o složení kosmetického prostředku a o době, po kterou může výrobek bezpečně používat. V pěti případech zjistili pracovníci krajské hygienické stanice ve složení výrobku látku zakázanou v kosmetických prostředcích, jednalo se o sady plastových nehtů, kdy ve složení lepidla byla uvedena látka dibuthylftalát, která může při použití výrobku přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukční schopnosti jedince nebo může nepříznivě ovlivňovat zdraví citlivých skupin obyvatel. V jednom případě byl zjištěn výskyt výrobku, který byl notifikován v systému rychlého varování RAPEX jako nebezpečný z důvodu obsahu látky methylmethakrylát, která má ve vysoké koncentraci silně dráždivé účinky. V roce 2012 bylo odebráno celkem 27 vzorků, vyhovělo 26 vzorků, 1 vzorek nevyhověl. Jednalo se o skleněné odlivky, kdy laboratorním vyšetřením bylo prokázáno, že z dekoru odlivek, který zasahuje do pitného okraje se uvolňuje olovo v nadlimitním množství, vzorek nevyhověl hygienickým požadavkům. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z této odlivky může docházet ke kontaminaci rtů olovem a následně s nápojem k jeho průniku do organismu člověka. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. Všechny zjištěné nevyhovující výrobky byly ihned staženy z prodeje, jednalo se celkem o 116 druhů výrobků. O výskytu výše uvedených nevyhovujících výrobků byly informovány krajské hygienické stanice, na jejichž území sídlí dodavatelé těchto výrobků a Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vyhlásilo výrobky jako nebezpečné. V roce 2012 bylo vyhlášeno Ministerstvem zdravotnictví ČR celkem 58 nebezpečných výrobků. Jednalo se o 18 výrobků určených pro styk s potravinami, 5 hraček a 35 kosmetických prostředků, vyhlášených jako nebezpečné z důvodu zjištění zakázaných chemických látek ve výrobcích nebo rizikových látek, obsažených ve výrobcích ve vysokých koncentracích, které mohou ohrozit lidské zdraví.

Informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na webových stránkách krajských hygienických stanic a na úředních deskách krajských hygienických stanic, umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích.

Zveřejněno: 1.3.2013