KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Hluk v životním prostředí

Úvod / Občanům / Hluk v životním prostředí

V problematice hluku je až na některé výjimky, vyjmenované Nařízením vlády č.272/2011 Sb. výhradním gestorem k jejímu posuzování a řešení v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví. Maximální pozornost dané problematice je věnována v tzv.preventivním dozoru, kdy při posuzování projektových dokumentací různých staveb a záměrů jsou vyžadovány hlukové garance, že v následném provozu nebude stavba překračovat přípustné hygienické limity hluku. Investor musí garance dokládat nejen slovní formou, ale zejména výpočty, technickými parametry a nejlépe hlukovými studiemi, které vychází z dostupných měření obdobných staveb nebo modelovaných hodnot. Garance jsou ověřovány měřením hluku ve zkušebním provozu dané stavby a na základě vyhovujících výsledků měření je udělován souhlas s kolaudací stavby.

Přes rozsáhlou prevenci se KHS každoročně zabývá množstvím podnětů na hluk v životním prostředí – ročně v Moravskoslezském kraji je šetřeno až 170 podnětů, z nichž většina je řešitelná na základě jednání s provozovatelem zdroje hluku, pokud není jednání účinné provádí KHS státní zdravotní dozor spojený s měřením a v případě prokázání porušení zákona zahajuje správní řízení k uložení pokuty. Další možností je udělení časově omezeného povolení provozování nadlimitního zdroje hluku, kdy je provozovateli dána možnost aby provedl nákladná opatření na snížení hluku, kde například příprava a realizace protihlukových stěn vyžaduje období 3 – 5 let. V průběhu roku 2012 bylo vydáno celkem 13 časově omezených povolení pro překročení hygienického limitu hluku, z nichž většina se týkala provozu na významných komunikacích.

Při postupném odstraňování nadměrné hlukové zátěže v dopravě postupovala KHS podle Harmonogramu zdravotní naléhavosti a na něj navazujícího Plánu realizace protihlukových opatření. Tyto materiály požadovala KHS zpracovat po správci silnic I.tř. v MS kraji – ŘSD, Správě Ostrava již v r.2011. Zdravotní naléhavost je hodnocena dle míry překročení hlukového limitu a počtu nadměrnému hluku exponovaných osob. Harmonogram a Plán opatření jsou průběžně aktualizovány a jsou zásadním podkladem pro stanovení termínů časově omezených povolení vydávaných KHS pro provoz nadlimitně hlučných úseků silnic, a to nejen termínů konečného odstranění hlukové zátěže, ale i nezbytné projektové přípravy konkrétních stavebních opatření.

Aktuálním problémem období posledních dvou let je rostoucí počet instalací tepelných čerpadel, která jsou využívána jako primární zdroje tepla staveb. Jedná se jak o stavby rodinných domů tak i provozovny nebo bytové domy. Tepelná čerpadla typu vzduch-voda, která získávají tepelnou energii z okolního vzduchu mohou být, v závislosti na konfiguraci a umístění, často výrazným zdrojem hluku působícího nejen na chráněné prostory vlastního objektu, u kterého jsou instalována, ale i chráněné prostory okolních domů. Výše zmíněné typy tepelných čerpadel využívající energii tepla okolního vzduchu používají venkovní jednotku – tzv. kondenzační jednotky nebo výparník, což je v podstatě obdoba venkovních jednotek klimatizačních zařízení. Tyto venkovní jednotky obsahují výkonný ventilátor jenž žene vzduch skrz výměník tepla, prouděním vzduchu výměníkem a rotací vrtulí ventilátorů vzniká hluk. Sestava těchto dvou hlavních komponent je primárním zdrojem hluku, další zdroj hluku jsou případné vibrace přenášené do konstrukce budovy v případě nevhodného usazení zařízení. KHS řeší tuto problematiku ve spolupráci se stavebními úřady v rámci preventivního dozoru při posuzování projektové dokumentace, kdy je např. v případě problematického umístění zařízení požadováno další doložení garancí dodržení hlukových limitů hlukovou studií případně měření hluku ve zkušebním provozu.

Zveřejněno: 18.3.2013