KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor realizovaný v roce 2012 Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor realizovaný v roce 2012 Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou

K prioritám kontrolní činnosti hygienické služby patří státní zdravotní dozor v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2012 provozováno 22 velkých vodovodů (zásobujících více než 5000 obyvatel), 168 malých vodovodů (zásobujících méně než 5000 obyvatel); bylo registrováno 307 individuálních zdrojů.

Pracovníci KHS MSK provedli v průběhu loňského roku celkem 285 kontrol zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů a studní, z toho 29 kontrol vodovodů zásobujících více než 5000 obyvatel, 175 kontrol vodovodů zásobujících méně než 5000 obyvatel, 27 kontrol veřejných studní a 54 kontrol komerčních studní.

U vodovodů nad 5000 obyvatel (velké vodovody) nebyly zjištěny nedostatky. V případě ostatních zdrojů bylo pro nevyhovující výsledky vydáno 10 zákazů užití vody jako vody pitné.

Za neplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. bylo uloženo celkem 19 sankcí v celkové výši 57 500 Kč.

Povinnost zajistit vyhovující kvalitu vyráběné či dodávané pitné vody včetně provádění pravidelných kontrol mají podle zákona 258/2000 Sb. osoby stanovené v § 3 odst. 2. Jsou to provozovatelé veřejných vodovodů, individuálních zdrojů pitné vody využívaných k zásobování veřejných objektů (školská, stravovací, ubytovací či zdravotnická zařízení), nebo k zásobování zaměstnanců ve výrobních provozovnách. Všechny laboratorní protokoly o výsledcích vyšetření pitné vody jsou neprodleně zasílány do celostátního informačního systému provozovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR (registr kvality pitné a rekreační vody). Jedná se o aktuální informace, které jsou orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici. Jednotlivé výsledy jsou průběžně verifikovány a jsou dál využívány v rámci následných kontrol jednotlivých provozovatelů.

Jednotliví provozovatelé (osoby dodávající pitnou vodu veřejnosti) jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinni poskytovat svým odběratelům aktuální informace o kvalitě dodávané pitné vody.

Zveřejněno: 20.3.2013