Nahrávám...

Kontrolní činnost ve stravovacích zařízeních MSK v roce 2012 (část druhá)

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost ve stravovacích zařízeních MSK v roce 2012 (část druhá)

V průběhu roku 2012 bylo odebráno 376 vzorků potravin, včetně 101 stěrů z prostředí. Nevyhovující mikrobiologické nálezy u 23 vzorků byly zjištěny zejména u cukrářských a lahůdkářských výrobků. Vysoký počet koliformních mikroorganismů a enterobacteriaceae, jakož i pozitivní nálezy Listeria monocytogenes svědčí o nedostatečné úrovni hygieny výrobního procesu a o možnosti přežívání listerií ve výrobnách epidemiologicky rizikových výrobků. Ve 3 případech byla z důvodu nálezu koliformních mikroorganismů ve stěrech z prostředí a rukou personálu nařízena sanitace a předložení vyhovujících výsledků kontrolních stěrů.

Hromadné výskyty i jednotlivé případy průjmových alimentárních onemocnění byly v roce 2012 šetřeny na základě 44 hlášení. Kontrolou stravovacích provozoven nebyla prokázána přímá souvislost vzniku onemocnění s konzumací potravin, rovněž vyšetření vzorků nepotvrdilo pozitivní nález patogenů v potravinách

Pravidelnou kontrolou rizikových komodit, například zmrzlin, lze konstatovat, že v oblasti používání syntetických barviv došlo k významnému zlepšení. Tato oblast je v MSK sledována od r. 2007 a v posledních dvou letech nebylo zjištěno překročení stanovených limitů.

Poslední čtvrtletí roku 2012 bylo významně ovlivněno kauzou Metanol. V souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví prováděla KHS MSK šetření podnětů jednotlivých občanů, týkajících se podezření na držení nebezpečných lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových. Za období trvání pokynu se na jednotlivá územní pracoviště KHS MSK dostavilo přes 2000 občanů, kterým byla poskytnuta konzultace a posouzení původu přinesených lihovin. Celkem bylo posouzeno více než 6000 lahví. V podezřelých případech bylo odebráno 1293 vzorků alkoholu. U 96 vzorků byl prokázán nadlimitní obsah metanolu a u 315 vzorků byla zjištěna přítomnost 2-propanolu. Nálezy zpochybňující zemědělský původ lihovin byly předány Policii ČR a Celní správě. Kontrola původu alkoholických nápojů bude i nadále součástí státního zdravotního dozoru.

K činnostem oddělení hygieny výživy patří rovněž posuzování projektové dokumentace potravinářských provozoven, vydávání stanovisek ke kolaudaci nebo ke změně v užívání. V roce 2012 bylo v této oblasti provedeno 1277 výkonů. Tato část činnosti patří do oblasti prevence a umožňuje posoudit budoucí provozovnu z hlediska vytvoření vhodných podmínek pro výrobu bezpečných potravin.

Zveřejněno: 27.3.2013