KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost na úseku hluku v roce 2011

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost na úseku hluku v roce 2011

Při státním zdravotním dozoru nad problematikou hluku v životním prostředí postupuje Krajská hygienická stanice podle §§ 30 - 34 zákona č.258/2000 Sb. Při své kontrolní činnosti se dále řídí Nařízením vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které bylo od 1.listopadu 2011 nahrazeno novým Nařízením vlády č.272/2011 Sb. V souvislosti s touto změnou proběhly v odborné i laické veřejnosti bouřlivé diskuse, které vyplývaly z obav na zmírnění hygienických limitů hluku v komunálním prostředí. Nové nařízení vlády však tuto obavu nepotvrdilo. Změny se týkají zejména nového přístupu k hodnocení výsledků měření.

Přestože je problematice hluku věnována maximální pozornost v rámci preventivního přístupu – povolování nových staveb, jejich změn, umisťování nových zdrojů hluku do již stávajících objektů (například nová řešení vzduchotechnických nebo chladicích systémů, rozšíření provozu restaurace o hudební produkci typu reprodukované hudby, nebo karaoke, instalace výtahů do bytových domů aj.) řeší hygienická stanice každoročně značný počet stížností na hluk. Při jejich řešení vychází jednak z dostupných podkladů, kterými bývají hlukové studie vyžadované již v rámci přípravného řízení, jednak z vlastního šetření, kdy je ověřován skutečný stav. V případě nesouladu v těchto podkladech je prováděno měření hluku, které je pak průkazným materiálem pro další postup. V roce 2011 bylo na území Moravskoslezského kraje podáno celkem 171 podnětů na hluk, z toho ve 43 případech bylo provedeno měření, překročení hygienických limitů hluku však bylo měřením zjištěno pouze v 16 případech.

Hluková problematika je i součástí běžného dozoru, který je prováděn například v rámci přezkumu vydaných integrovaných povolení. V této souvislosti byla projednána opatření a následně předloženy ke schválení projektové dokumentace staveb s vysokou technickou i finanční náročností (např. protihlukové stěny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., nová hala povrchových úprav Vítkovice POWER, úprava odprášení ocelářských pecí HEAVY MACHINERY a další.)

Se stále vysokou dopravní zátěží a změnami v dopravní situaci jsou spojeny jak podněty občanů, tak vlastní iniciativy správců silnic, kteří při zjištění, že v některém úseku komunikace jsou překročeny hygienické limity hluku žádají KHS o možnost vydání časově omezených povolení k provozování daného úseku na dobu nezbytně nutnou pro realizaci protihlukových opatření. V průběhu roku 2011 pak KHS MSK vydala celkem 22 časově omezených povolení pro překročení hygienického limitu hluku, z nichž 19 se týkalo provozu na významných komunikacích, zejména na I/48 a I/56. Většinou se jednalo o úseky v délce 500 m – 2 km, kde je pro realizaci protihlukových opatření nezbytné předchozí zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně územního a stavebního řízení. Ve třech případech byla povolení vydána pro stacionární zdroje.

Zveřejněno: 15.3.2012