KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zpráva o výsledcích mimořádných kontrol solárií

Úvod / Občanům / Zpráva o výsledcích mimořádných kontrol solárií

V období duben a květen 2013 bylo v okresech Bruntál, Opava, Karviná a Ostrava provedeno celkem 17 kontrol solárních studií, které provedli společně pracovníci oddělení komunální hygieny a předmětů běžného užívání.

Byl proveden státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu provozních řádů k dodržování režimu úklidu, desinfekce, střídání desinfekčních prostředků, evidence výměny trubic a jejich likvidace, seznámení klientů s možnými riziky, kontrola podmínek větrání, pracovního prostředí zaměstnanců a dalších požadavků vyplývajících z platné legislativy. Dozor byl doplněn o podrobnější kontroly nabízené solární kosmetiky včetně odběru vzorků.

Kontroly byly zaměřeny na solární studia minimálně se 2 solárii.

V rámci provedených kontrol je kladen důraz na evidenci provozních hodin, které jsou ukazatelem bezpečné úrovně UV záření. Bylo zjištěno, že evidence provozních hodin jednotlivých solárních lůžek je řádně vedena a to v elektronické podobě s nastavením expoziční doby. Byly předloženy doklady o výměně trubic a jejich likvidaci, ve všech provozovnách je v souladu se zákonem o odpadech zajištěna likvidace odbornou firmou. Každá kabina se soláriem byla vybavena poučením o správném postupu při opalování v soláriu a upozorněním na zdravotní kontraindikace. Klienti měli k dispozici ochranné brýle, tampony a kosmetický odličovací přípravek. Pracovní a mikroklimatické podmínky ve všech solárních studiích lze hodnotit jako vyhovující. Jednotlivá solární lůžka mají vlastní odvětrávání do venkovního prostoru mimo vlastní provozovnu.

V 7 případech byly zjištěné drobné nedostatky formálního charakteru (na provozovně nebyly k dispozici všechny požadované doklady, došlo ke změně provozovatele), případně došlo k pochybení u provádění desinfekce (nedostatečně vedená evidence, neprokázání vhodné exspirace, v jednom případě zjištěna na provozovně přítomnost desinfekce, která není evidována v Seznamu biocidních přípravků, schválených MZd – tento přípravek byl okamžitě stažen). Za nedostatky s používáním desinfekce byla ve 2 případech uložena sankce.

Cílem úkolu bylo také zhodnotit bezpečnost a značení kosmetických prostředků, které jsou používány v soláriích. Při těchto kontrolách bylo prověřeno 39 výrobků z hlediska značení a odebráno bylo 5 vzorků kosmetických prostředků ke kontrole obsahu konzervačních látek a mikrobiologické čistoty. Z 39 zkontrolovaných výrobků vyhovělo z hlediska značení 37 výrobků, nevyhověly pouze 2 výrobky, vyskytující se v počtu 11 kusů, z důvodu chybějící šarže, za což bylo s provozovatelem solária zahájeno správní řízení. Odebráno bylo 5 vzorků kosmetických prostředků, které jsou používány před vstupem do solária, jednalo se o výrobky jak v jednorázových baleních, tak ve větších spotřebitelských baleních, určených k prodeji. Všech 5 odebraných vzorků vyhovělo z hlediska mikrobiologické čistoty a obsahu konzervačních látek požadavkům platné legislativy.

Závěrem lze konstatovat, že přes drobné nedostatky byly kontrolované provozovny na dobré hygienické úrovni, používány jsou kosmetické prostředky, které vyhovují požadavkům platné legislativy, schválené provozní řády jsou řádně provozovateli a jejich zaměstnanci uplatňovány v praxi.

Zveřejněno: 17.7.2013