KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – hodnocení letní koupací sezóny 2013

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – hodnocení letní koupací sezóny 2013

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK) zajišťovali obdobně jako v minulých letech sledování kvality vody ke koupání na povrchových vodách, které nemají svého provozovatele (dříve označovány jako „koupací oblasti“). Sledování kvality vody na povrchových vodách ke koupání, ve které nabízí službu provozovatel, je povinností provozovatele. Stejnou povinnost mají od minulého roku provozovatelé uměle vytvořených nádrží ke koupání bez úpravy vody (tzv. „betoňáky“).

Rozsah a četnost kontroly kvality vody v sledovaných povrchových vodách ke koupání je prováděna podle monitorovacího kalendáře, který vydává příslušná krajská hygienická stanice před zahájením koupací sezóny. Sledování kvality vody v uměle vytvořených nádržích ke koupání bez úpravy vody zajišťuje provozovatel dle přílohy č.7 vyhlášky č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

V průběhu letní koupací sezóny kontrolovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podle monitorovacího kalendáře pro rok 2013 kvalitu vody na 23 místech ke koupání. Oproti minulému roku byla vyřazena vodní nádrž Vítovka u Oder na Novojičínsku. Sledování kvality vody bylo prováděno ve čtrnáctidenních intervalech a v případě zhoršené kvality vody byl interval zkrácen na týden.

Celkem bylo v průběhu letošního léta provedeno 175 kontrol spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření.

Kvalita vody ke koupání v povrchových vodách byla v letošním roce ve srovnání s loňským rokem vzhledem k teplému počasí poměrně velmi příznivá.

Zhoršená kvalita vody pro přítomnost vyššího počtu toxických sinic byla zjištěna až od poloviny srpna, a to u dvou nádrží - přehrada Baška a rybník Bohušov. V posledním týdnu koupací sezóny se rovněž zhoršila kvalita vody na vodní nádrži Žermanice.

Na ostatních vodních plochách voda vykazovala po celou letošní sezónu vyhovující kvalitu.

V průběhu koupací sezóny 2013 nebyl vydán zákaz koupání.

V Moravskoslezském kraji byla rovněž sledována kvalita vody podle monitorovacího kalendáře provozovatelem rekreačního areálu ve volném jezeře na štěrkovně v Hlučíně. Po celou dobu byla kvalita vody na velmi dobré úrovni.

Rovněž v uměle vytvořených nádržích ke koupání bez úpravy vody byla kvalita vody po celou sezónu vyhovující.

Průběžné informace o kvalitě vody bylo možno získat na informačních tabulích, umístěných v bezprostřední blízkosti nádrže, rovněž na webových stránkách KHS a na portálu www.koupacivody.cz.

Pravidelné informace byly poskytovány každý čtvrtek ČTK a rovněž v průběhu léta regionálním televizním a rozhlasovým stanicím.

Zveřejněno: 12.9.2013