KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Úvod / Občanům / Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v Moravskoslezském kraji v roce 2005

V roce 2005 se v pěti okresech Moravskoslezského kraje uskutečnilo celkem 197 dětských zotavovacích akcí s 359 turnusy, kterých se zúčastnilo 17 490 dětí. Počty táborů a jiných zotavovacích akcí tj. akcí trvajících méně než 5 dnů nebo pořádaných pro méně než 30 dětí /dále ZA/ a počty rekreovaných dětí v jednotlivých okresech kraje v průběhu let 2000-2005 jsou uvedeny v následujících tabulkách:


Dětská rekreace v jednotlivých okresech MSK v létech 2000-2005


Okres / rok Počet letních dětských táborů
200020012002200320042005
Frýdek - Místek867978686979
Opava4048451117342
Bruntál764749454742
Nový Jičín232321292824
Karviná4232310
Celkem229199196255220*197**

* z toho 77 jiných ZA

** z toho 67 jiných ZA

Počty účastníků zotavovacích akcí v jednotlivých okresech MSK v létech 2000-2005


Okres / rok Počet účastníků
200020012002200320042005
Frýdek - Místek 3 728 6 085 5 940 6 556 6 167 6 350
Opava 5 1306 9605 3986 4475 6764 826
Bruntál 4 2884 4514 8954 9252 5153 690
Nový Jičín 3 1542 2192 6922 2572 4052 411
Karviná 1407511874172213
Celkem16 44019 79019 04320 25916 935*17 490**

* z toho 1848 dětí-účastníků jiných ZA

** z toho 1237 dětí-účastníků jiných ZA

Z uvedených přehledů je patrno, že i v r.2005 bylo nejvíce rekreačních akcí v okrese Frýdek-Místek, kde se rekreovala víc než třetina z celkového počtu účastníků táborů. Naopak v okrese Opava i v letošním roce táborů i rekreovaných dětí výrazně ubylo. Nadále přetrvává převaha táborů se stálou základnou (220 turnusů) proti táborům stanovým (138 turnusů), které se po ukončení rekreace likvidují.

Z rozboru dat dle počtu dětí a dle typu tábora vyplývá, že nejčastější formou rekreace byly tábory a jiné ZA s kapacitou do 50 dětí (268 turnusů). Zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu využilo 38% turnusů, z vlastní či jiné studny se zásobovalo taky 38% turnusů a 24% turnusů řešilo zásobování pitnou vodou pro vaření, mytí zubů, mytí nádobí a pití dovozem.

Některá města Moravskoslezského kraje pořádají pro děti příměstské tábory. Z dikce zákona 258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů pro pořadatele nevyplývá povinnost tyto akce předem hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví, proto jejich počet ani počet dětí, které se této formy rekreace zúčastnily neevidujeme.

V celkem 292 turnusech táborů a 67 bězích jiných ZA bylo pracovníky odboru hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v letním období roku 2005 provedeno 135 kontrol. Předmětem šetření bylo ověření dodržování podmínek stravování dětí, ubytování, osobní hygieny, zdravotní péče, režimu dne a způsob zásobování pitnou vodou. Výsledky kontrol i letos ukázaly, že provozovatelé zotavovacích akcí jsou osoby vesměs zkušené a zodpovědné. Jen v ojedinělých případech byly zjištěny drobné závady v zajištění osobní hygieny dětí a jejich ubytování (např.poškozené stanové plachty, děti mladší 10ti let na patrových lůžkách, chybějící tekoucí voda u WC). V souvislosti s výskytem zažívacích potíží u dětí ve dvou táborech a následným rozborem vzorků vod ze studen museli hygienici zakázat používání vody ze studen jako vody pitné, v jednom táboře se používala voda z neověřeného zdroje, proto provozovatel musel okamžitě zajišťovat náhradní a ověřený zdroj. Blokovými pokutami bylo potrestáno pouze 18 pracovníků a to za nedostatky zjištěné ve stravovacích zařízeních táborů. Opět se našly teplé pokrmy určené k přímé spotřebě nevydané do 4 hodin od dokončení jejich tepelné úpravy; zbytky stravy z předchozích dnů, zamražené potraviny neznámého původu, nevhodně skladované potraviny včetně vajec, skladování neoznačených potravin, potraviny s prošlou dobou spotřeby, neoznačené a poškozené pracovní plochy včetně nožů, nevhodné umývání nádobí.

I z níže uvedeného přehledu pokut udělených pracovníky KHS MSK na táborech je však patrné, že hygienické požadavky se provozovatelé táborů a jejich pracovníci opravdu snaží dodržovat a hygienický standart na táborech je rok od roku lepší.

Počty blokových pokut a jejich výše v letech 2000-2005 udělených na táborech v MSK


Rok200020012002200320042005
Počet blokových pokut 18 14 18 26 19 18
Celková výše pokut v Kč 8 3004 5007 70010 4007 2004 500

V letošní letní sezóně došlo ke třem epidemickým výskytům infekčních onemocnění, při kterých onemocnělo celkem 65 účastníků (tj. 0,4% ze všech účastníků dětských letních zotav. akcí). Jednalo se o 5 případů úplavice, kde se však zdroj nákazy nepodařilo prokázat. U ostatních 60 nemocných je jednalo o lehčí a krátkodobé zažívací potíže, které za 2-3 dny odezněly, tudíž nebylo nutné žádný z táborů rozpouštět.

Při hygienických kontrolách nebyl zjištěn žádný nenahlášený tábor a nebyl zjištěn žádný důvod k zákazu některého z 268 turnusů táborů či ZA, které se v Moravskoslezském kraji v letošní letní sezóně uskutečnily.

Zveřejněno: 8.9.2005