KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor v Moravskoslezském kraji v oblasti pracovního prostředí v roce 2011

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor v Moravskoslezském kraji v oblasti pracovního prostředí v roce 2011

Pracovníky odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje bylo v loňském roce provedeno 2 958 kontrol. Více než 2/3 kontrol bylo zaměřeno na provozovny s výskytem rizikových prací. V provozovnách, kde se opakovaně vyskytují nemoci z povolání bylo provedeno 409 kontrol. Dále byly kontrolovány montážní práce s lokální svalovou zátěží horních končetin (262 kontroly) a práce s ručními vibrujícími nástroji (459 kontrol). Další kontroly byly provedeny ve vztahu k regionální problematice (doly, koksovny).

Během kontrol byly, obdobně jako v minulých letech, zjišťovány zejména nedostatky v používání osobních ochranných pracovních prostředků a v nedostatečném vyhodnocení míry rizika působení sledovaných škodlivin pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců. Běžným typem závad je nedodržování požadavků na stavebně-technické zabezpečení pracovišť (čistota oken, světlíků, povrchu stěn a stropů) a zajišťování úklidu na pracovištích.

Z důvodu zjištěných závad, které by mohly ve svém důsledku vést až k poškození zdraví zaměstnanců, byly ve 14 případech uloženy finanční sankce v celkové výši 373 000,- Kč.

V roce 2011 došlo v našem kraji k dalšímu nárůstu šetření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání - bylo provedeno celkem 428 šetření (v roce 2010 - 400 šetření, v roce 2009 - 388 šetření, v roce 2008 - 346 šetření). Stále jednoznačně převažují šetření u diagnóz vyžadujících objektivizaci buď lokální svalové zátěže, nebo vibrací přenášených na ruce. V poslední době narůstá počet šetření v montážních závodech, zejména u žen.

Kontrolováno bylo i zajištění závodní lékařské preventivní péče (1 251 kontrol). U velkých zaměstnavatelů (hornictví, energetika, hutě, strojírenství, chemie) je zajišťována na dobré úrovni. Totéž platí u některých malých či středních podniků. Zejména malé firmy mívají problémy se zajištěním preventivní péče, protože ze strany praktických lékařů není velký zájem o tento druh činnosti. Tyto potíže se zatím podařilo zvládnout, v této oblasti nebyly zjištěny závažné nedostatky. Pouze v 6 případech neměly kontrolované subjekty závodní lékařskou preventivní péči zajištěnu.

V oblasti preventivní činnosti bylo vydáno 1 475 stanovisek k projektové dokumentaci staveb, 731 stanovisek ke kolaudacím staveb a 1 045 dalších stanovisek, zejména ke změně v užívání objektů a k provozním řádům v problematice odpadů. Bylo rovněž projednáno 552 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Významnou součástí činnosti je zajišťování zkoušek odborné způsobilosti. V oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické bylo přezkoušeno 7 osob. Celkem 195 osob se v loňském roce podrobilo zkoušce za účelem získání osvědčení k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky k ochraně rostlin. Rovněž bylo přezkoušeno 33 osob pro ověření znalostí z oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Zveřejněno: 11.4.2012