KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2013

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2013

Dozor nad plněním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou patří mezi priority kontrolní činnosti hygienické služby.

Provozovatelé veřejných vodovodů a provozovatelé individuálních zdrojů pitné vody využívané k zásobování veřejných objektů, např. školských, stravovacích, ubytovacích či zdravotnických zařízení, nebo zaměstnanců ve výrobních provozovnách mají povinnost zajistit vyhovující kvalitu dodávané pitné vody včetně provádění pravidelných kontrol. Všechny výsledky laboratorních vyšetření pitné vody pořízené provozovateli vodovodních systémů jsou neprodleně zasílány do celostátního informačního systému (Registr kvality pitné a rekreační vody). Orgán ochrany veřejného zdraví má tedy k dispozici aktuální informace o kvalitě pitné vody ve všech systémech veřejných vodovodů, veřejných a komerčních studní. V roce 2013 bylo provozovateli do registru pitné vody zasláno celkem 2 116 vzorků odebraných z veřejných vodovodů a 445 vzorků vody ze studní.

V roce 2013 bylo v Moravskoslezském kraji provozováno 21 velkých vodovodů (zásobujících více než 5 000 obyvatel) a 173 malých vodovodů (zásobujících méně než 5 000 obyvatel), dále bylo registrováno 300 individuálních zdrojů využívaných veřejností.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v průběhu loňského roku celkem 275 kontrol plnění povinností v oblasti zásobování pitnou vodou, z toho 26 kontrol u provozovatelů velkých vodovodů a 173 malých vodovodů. Ostatní kontroly byly zaměřeny na plnění povinností provozovatelů studní. Celkem bylo zkontrolováno 25 veřejných a 51 komerčních studní., což představuje zhruba čtvrtinu registrovaných objektů. V rámci dozoru bylo hygienickou službou odebráno 64 vzorků z veřejných vodovodů a 40 vzorků ze studní.

V případě velkých vodovodů nebyly při kontrolách zjišťovány nedostatky. U malých, převážně obecních vodovodů, byly ze 173 provedených kontrol zjištěny nedostatky ve 3 případech. Ve dvou z nich byly zjištěny závady v kvalitě pitné vody, a to z důvodu přetrvávajícího vysokého obsahu železa v pitné vodě. U posledního provozovatele se jednalo o nedostatky v rozsahu a četnosti kontroly kvality pitné vody.

V rámci 25 kontrol veřejných studní byla v jednom případě zjištěna nevyhovující jakost vody v mikrobiologických ukazatelích. Na základě získaného výsledku byl vydán zákaz používání vody k pitným účelům do doby odstranění závady.

V roce 2013 bylo rovněž zkontrolováno 51 komerčních studní. Ve 4 případech byly zjištěny závady v kvalitě vody. Jelikož se jednalo o nevyhovující mikrobiologické nálezy byly vydány zákazy používání vody. Nedodržení dalších povinností (rozsah a četnost kontroly, zpracování provozního řádu) bylo zjištěno u 3 provozovatelů.

Za neplnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví byly v oblasti zásobování pitnou vodou v roce 2013 uloženy pokuty 11 provozovatelům v celkové výši téměř 40 000 Kč.

Provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu mají ze zákona povinnost odběratelům poskytnout aktuální informaci o jakosti dodávané pitné vody.

Informace o jakosti pitné vody v jednotlivých vodovodních systémech nebo registrovaných individuálních zdrojích lze získat i na územních pracovištích KHS MSK, na oddělení hygieny obecné a komunální (HOK).

Zveřejněno: 6.2.2014