KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Hygienický dozor v oblasti pracovních podmínek – rok 2013

Úvod / Občanům / Hygienický dozor v oblasti pracovních podmínek – rok 2013

V roce 2013 bylo v rámci kontrolní činnosti v oblasti pracovních podmínek provedeno celkem 3057 kontrol. Dle zaměření, obdobně jako v minulých letech, převažovaly kontroly provozoven, kde se vykonávají rizikové práce. V MS kraji neustále narůstá počet rizikových prací a s tím i počet pracovníků zařazených v riziku. Počet žen pracujících v riziku se ustálil na cca 20 tisících. V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je MS kraj dlouhodobě na 1. místě v rámci ČR. V roce 2013 již přesáhl hodnotu 96 tisíc, což činí zhruba 20 % republikového počtu. Tento počet představuje nárůst o téměř 6 tisíc oproti loňskému roku. K nárůstu dochází vzhledem k masivnímu rozvoji montážních závodů v průmyslových zónách často s návazností na automobilový průmysl. Přibývá hlavně riziko lokální svalové zátěže horních končetin. Z celkového pohledu je dominantním rizikovým faktorem, zejména u mužské části populace, stále hluk. V průběhu posledních let se pozvolna snižuje podíl rizika prašnosti. Mezi okresy s nejvyšší rizikovou zátěží z práce patří Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

V loňském roce bylo provedeno rovněž 459 kontrol prací s ručními vibrujícími nástroji. Za účelem snižování individuální expozice vibracím zaměstnavatelé provádějí výměnu pracovních nástrojů za nové výrobky, častá a účinná jsou rovněž zaváděná organizační opatření. Pokračovaly kontroly na základních a středních školách se zaměřením na ochranu vyučujících i žáků při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (66 kontrol). Dále bylo provedeno např. 89 kontrol u prací ve stavebnictví a 71 kontrol na důlních pracovištích.

Během kontrol byly, obdobně jako v minulých letech, zjišťovány zejména nedostatky v používání osobních ochranných pracovních prostředků a v nedostatečném vyhodnocení míry rizika působení sledovaných škodlivin pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců. Běžným typem závad je nedodržování požadavků na stavebně-technické zabezpečení pracovišť, na čistotu oken, světlíků, povrchu stěn a stropů a na zajišťování úklidu na pracovištích. Z důvodu zjištěných závad byly ve 22 případech uloženy finanční sankce v celkové výši 221 000 Kč.

Kontrolováno bylo i zajištění pracovnělékařských služeb (celkem 988 kontrol). Stále platí, že u velkých zaměstnavatelů jsou služby zajišťovány na dobré úrovni, menší a malé firmy mají určité problémy se získáváním smluvních lékařů, zejména v okresech Opava a Bruntál. Činnost smluvních lékařů je však, bohužel, mnohdy zatížena formálním přístupem.

V roce 2013 bylo provedeno také 13 kontrol zaměřených na práce s nanomateriály. Tyto práce se vyhledávají poněkud obtížně, protože častokrát ani výrobci, ani uživatelé výrobků na bázi nanomateriálů nevědí, že se jedná o tyto materiály. Problémem pro práci v terénu je i chybějící legislativa v této oblasti. Specifickou oblastí v používání nanomateriálů je aplikace nástřikových hmot na stěny a stropy interiérů. V MS kraji byla v loňském roce aplikace zjištěna i v mateřských školách a ve zdravotnických zařízeních. KHS Ostrava požádala MZd ČR v této souvislosti o odborné stanovisko k vhodnosti používání těchto nástřikových směsí.

V oblasti preventivní činnosti bylo v loňském roce vydáno celkem 3 217 stanovisek, zejména v rámci stavebního řízení k projektové dokumentaci staveb, ke kolaudacím staveb a ke změně v užívání objektů. Stále převažují drobné a středně velké stavby, zejména ze sféry obchodu, služeb a administrativy.

Bylo rovněž projednáno 766 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, což představuje nárůst o více než 100 oproti loňskému roku.

Zveřejněno: 11.2.2014