Nahrávám...

Kontroly provozoven stravovacích služeb v roce 2013

Úvod / Občanům / Kontroly provozoven stravovacích služeb v roce 2013

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě registruje na území našeho kraje v současné době 6168 provozoven společného stravování. Státní zdravotní dozor, prováděný pracovníky Odboru hygieny výživy, se v roce 2013 zaměřil na provozovny s přípravou pokrmů, vyšší procento kontrol bylo provedeno v nevyvařujících provozovnách typu barů, pivnic, heren z důvodu pokračování kontrol původu lihovin. V závodních jídelnách, VŠ menzách a ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení byly kontroly provedeny ve 100 % provozů. Celkem se v roce 2013 uskutečnilo 3 196 kontrol.

Kromě plánovaných kontrol a případů onemocnění z potravin jsou každoročně prošetřovány rovněž podněty občanů, týkající se nevyhovujících hygienických podmínek v restauracích, porušování zásad osobní a provozní hygieny, kvality pokrmů i lihovin. V roce 2013 bylo řešeno 176 podnětů, z toho 93 oprávněných. Část podnětů směřovala k nedodržování zákazu kouření, zejména v obchodních centrech, kde konzumační části stravovacích provozoven často navazují na komunikační trasy a není zabráněno pronikání kouře do těchto společných prostorů.

Za nedostatky zjištěné v průběhu kontrol jsou provozovatelům ukládány sankce i nepeněžitá opatření. V roce 2013 bylo uloženo 935 pokut ve výši 2 026 400,-Kč. Navíc proběhlo ukončení správních řízení v oblasti kontroly lihovin, kdy bylo uloženo dalších 49 sankcí ve výši 858 000 Kč.

Z důvodu ochrany veřejného zdraví bylo vydáno celkem 48 opatření, která se týkala zejména pozastavení činnosti, nařízení likvidace nebo vyřazení výrobků z oběhu. Ve 3 případech byla nařízena sanitace a v 1 případě vydán zákaz používání nejakostní vody.

Z výsledků kontrolní činnosti plyne, že v posledních 5 letech je osobní hygiena pracovníků v potravinářství na dobré úrovni a postupně klesá i procento nedostatků v oblasti provozní čistoty. Udržování dobrého stavebně-technického stavu provozoven činí provozovatelům problémy, často z důvodu nedohody s majiteli objektů. Od roku 2009 se výrazně zlepšila situace v oblasti sledovatelnosti potravin a dodržování data použitelnosti. Provozovatelé si uvědomují nutnost správného značení surovin a dokládání jejich původu. Potraviny neznámého původu jsou povinni vyřadit z oběhu a z použití pro přípravu pokrmů. V oblasti zacházení s potravinami, zejména zamezení křížové kontaminace a výdeje pokrmů jsou nedostatky zjišťovány v cca 20% kontrolovaných provozoven, kde se často uplatňuje tzv. lidský faktor a nedostatečná kontrola zaměstnanců ze strany provozovatelů.

Závady jsou nejčastěji zjišťovány v klasických restauracích a v závodních kuchyních. V restauracích často, ve snaze nabízet co nejširší sortiment, dochází ke křížení různých činností, k nepřehlednosti a neorganizovanosti. Častá fluktuace zaměstnanců znesnadňuje zavedení a kontrolu správných postupů. Z těchto důvodu je právě v restauračních zařízeních ukládána většina sankcí. Nejméně nedostatků vykazují stravovací provozy v nemocnicích a v sociálních službách, kde provozovatelé mají zavedeny postupy správné výrobní praxe a kde zároveň funguje i vnitřní kontrola dodržování systému.

Zveřejněno: 18.2.2014