Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti v oblasti předmětů běžného užívání v roce 2013

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti v oblasti předmětů běžného užívání v roce 2013

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli v roce 2013 celkem 1169 kontrol předmětů běžného užívání. Kontrolovány byly výrobky přicházející do styku s potravinami, např. kuchyňské nádobí a náčiní, potravinářské obaly, potravinářské stroje, dále kosmetika, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Z celkového počtu kontrol předmětů běžného užívání bylo v loňském roce provedeno, v souladu s plánem kontrolní činnosti, 498 plánovaných kontrol. Dále bylo provedeno 671 neplánovaných kontrol, které byly provedeny v rámci šetření výrobků notifikovaných v systému RAPEX a v rámci kontrol výskytu nebezpečných výrobků v tržní síti. Notifikované výrobky ze systému RAPEX na území Moravskoslezského kraje zjištěny nebyly. V rámci prošetření nebezpečných výrobků vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR byl zjištěn v našem kraji výskyt 9 nebezpečných výrobků, jednalo se o sady plastových nehtů, kdy ve složení lepidla byla uvedena zakázaná látka dibutylftalát. Prošetřeno bylo také 19 podnětů od spotřebitelů. V distribuční síti byly kontroly zaměřeny na prošetření správnosti označení výrobků a kontrolu prohlášení, že výrobky vyhovují požadavkům platné legislativy. U výrobců předmětů běžného užívání byla kontrola zaměřena na kontrolu správné výrobní praxe, kontrolu dokumentace, prohlášení a atestů k výrobkům.

Z celkového počtu 2266 kontrolovaných výrobků nevyhovělo 261 výrobků, což činí 11,5 % z celkového počtu kontrolovaných výrobků. U 255 výrobků byly zjištěny nedostatky v jejich označení a 6 výrobků nevyhovělo z hlediska laboratorního vyšetření. Závady ve značení byly nejčastěji zjišťovány u kosmetických přípravků, jednalo se o neoznačení výrobku seznamem přísad, výrobcem nebo dovozcem, datem minimální trvanlivosti a šarží. Rizika vyplývající z těchto nedostatků mohou vést ke zdravotním komplikacím, zejména pokud spotřebitel nebyl informován o složení kosmetického přípravku a o době, po kterou může výrobek bezpečně používat. V 11 případech zjistili pracovníci krajské hygienické stanice ve složení výrobku látku zakázanou v kosmetických přípravcích, jednalo se o sady plastových nehtů, kdy ve složení lepidla byla uvedena látka dibutylftalát, která může při použití výrobku přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukční schopnosti jedince nebo může nepříznivě ovlivňovat zdraví citlivých skupin obyvatel. V roce 2013 bylo odebráno celkem 41 vzorků předmětů běžného užívání, 35 odebraných vzorků vyhovělo ve sledovaných ukazatelích požadavkům platné legislativy, 6 vzorků nevyhovělo, což činí 14,6 % z celkového počtu odebraných vzorků. Odběry byly zaměřeny na tělovou kosmetiku, plastové kuchyňské nádobí, rizikové hračky, výrobky určené pro děti ve věku do 3 let. Laboratorními rozbory byla sledována např. mikrobiální čistota a obsah konzervačních látek v kosmetických přípravcích, estery kyseliny ftalové v měkčených hračkách, primární aromatické aminy a formaldehyd v plastovém kuchyňském nádobí a náčiní. Pozitivní záchyty se týkaly ve dvou případech výrobků určených pro styk s potravinami. Mlýnek na odšťavňování ovoce nevyhověl z důvodu olupování povrchové úpravy. Při odšťavňování docházelo k narušení povrchu mlýnku, v míse se získanou šťávou byly nalezeny drobné kousky kovu, které by při konzumaci šťávy mohly poranit ústa nebo trávicí ústrojí spotřebitele. U dětského melaminového poháru Pirát docházelo k uvolňování nadlimitního množství formaldehydu, který se rychle vstřebává kůží a může způsobit podráždění nebo alergické reakce. Laboratorní analýzou byla zjištěna také konstrukční vada cyklistické láhve, která byla pro potřeby bezpečného používání spotřebitelem doplněna návodem k údržbě a čištění láhve. V rámci spolupráce s celním úřadem byl proveden odběr vzorků 4 panenek před propuštěním zboží do volného oběhu, u 3 vzorků byl zjištěn nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové. Jednalo se o panenky typu „Barbie“, laboratorním vyšetřením byl prokázán rizikový di-(2-ethylhexyl)ftalát, který působí negativně na reprodukční orgány. Riziko při hře s touto hračkou spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, ulpívat na rtech a sliznici, mohou přecházet do slin a být společně se slinami konzumovány. Nevyhovující panenky nebyly propuštěny do volného oběhu, tyto nebezpečné výrobky byly zachyceny dříve, než se dostaly do prodeje ke konečnému zákazníkovi.

O výskytu výše uvedených nevyhovujících výrobků byly informovány krajské hygienické stanice, na jejichž území sídlí dodavatelé těchto výrobků a Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vyhlásilo výrobky jako nebezpečné. Informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na webových stránkách krajských hygienických stanic a na úředních deskách krajských hygienických stanic, umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích.

Za zjištění výše uvedených nedostatků bylo prodejcům předmětů běžného užívání v roce 2013 uloženo 37 sankcí formou peněžitých příkazů a správních řízení v celkové výši 206 500,-Kč. Při zjištění nevyhovujících výrobků v tržní síti byla v průběhu kontrol provedena nápravná opatření a výrobky byly neprodleně staženy z prodeje. Závady byly zjištěny ve čtyřiceti provozovnách, z prodeje bylo staženo 261 druhů předmětů běžného užívání v celkovém počtu 70 571 kusů.

Zveřejněno: 25.2.2014