KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2011

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2011

Dozor nad plněním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou patří mezi priority kontrolní činnosti hygienické služby.

Provozovatelé veřejných vodovodů a provozovatelé individuálních zdrojů pitné vody využívané k zásobování veřejných objektů, např. školských, stravovacích, ubytovacích či zdravotnických zařízení, nebo zaměstnanců ve výrobních provozovnách mají povinnost zajistit vyhovující kvalitu dodávané pitné vody včetně provádění pravidelných kontrol. Všechny výsledky laboratorních vyšetření pitné vody pořízené provozovateli vodovodních systémů jsou neprodleně zasílány do celostátního informačního systému (Registr kvality pitné a rekreační vody). Orgán ochrany veřejného zdraví má tedy aktuální informace o kvalitě pitné vody ve všech systémech veřejných vodovodů, veřejných a komerčních studen..

V roce 2011 bylo v Moravskoslezském kraji provozováno 23 velkých vodovodů (zásobujících více než 5 000 obyvatel) a 168 malých vodovodů (zásobujících méně než 5 000 obyvatel), dále bylo registrováno 285 těchto individuálních zdrojů.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v průběhu loňského roku celkem 228 kontrol zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů a studní, z toho 31 kontrol vodovodů zásobujících více než 5 000 obyvatel (velké vodovody), 168 kontrol vodovodů zásobujících méně než 5 000 obyvatel (malé vodovody), 29 kontrol veřejných studní a 12 komerčních studní.

U malých, převážně obecních vodovodů, byly ze 168 provedených kontrol zjištěny nedostatky v 5 případech. Nejednalo se o nevyhovující kvalitu pitné vody, ale o neplnění jiných povinností provozovatele (rozsah a četnost kontroly, nepodání informace o překročení limitní hodnoty apod.).

V rámci 29 kontrol veřejných studní byla ve 2 případech zjištěna nevyhovující jakost vody v mikrobiologických ukazatelích. V obou případech bylo nutno vydat zákaz používání vody k pitným účelům do doby odstranění závady.

V roce 2011 bylo rovněž provedeno 12 kontrol kvality pitné vody v komerčních studních. Závady v kvalitě vody nebyly zjištěny.

Za neplnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví byly v oblasti zásobování pitnou vodou v roce 2011 uloženy pokuty 9 provozovatelům v celkové výši 24 000 Kč.

Provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu mají ze zákona povinnost odběratelům poskytnout aktuální informaci o jakosti dodávané pitné vody.

Informace o jakosti pitné vody v jednotlivých vodovodních systémech nebo registrovaných individuálních zdrojích lze získat i na územních pracovištích KHS MSK, na oddělení hygieny obecné a komunální (HOK).

Zveřejněno: 26.4.2012