KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontrol v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Úvod / Občanům / Výsledky kontrol v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

V MSK bylo v roce 2011 registrováno, mimo zotavovací akce a stravovací provozy, celkem 2 248 provozoven škol (mateřských, základních, středních a vyšších odborných), školských zařízení (školních družin, internátů, domovů, středisek praktického vyučování), zařízení zájmových (ZUŠ, domy dětí a mládeže, kluby), zařízení sociálně-právní ochrany, zdravotnických zařízení (jesle, koj.ústavy) a provozoven živností. Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých provedli v uvedených zařízeních 517 kontrol, jejichž náplní byl dohled nad dodržováním stanovených podmínek pro vnitřní prostředí a jejich vybavení. Zjištěné hygienické závady byly bezprostředně po kontrole odstraněny, v 9 případech byly uděleny sankce v celkové výši 11 500,-Kč a domluven termín nápravy, v ostatních případech bylo jednáno se zřizovateli o nezbytných úpravách-rekonstrukcích, které zabezpečí optimální prostředí pro děti a mládež.

Prioritou dozoru v tomto roce byly provozovny mateřských škol. Ze 667 zařízení bylo zkontrolováno 35 % (231 zařízení). Ve víc než třetině kontrolovaných zařízení (87 tj. 37 %) byly zjištěny hygienické závady, které můžou mít negativní vliv na zdraví nejmladší populace.

V důsledku velkého tlaku na umístění co nejvyššího počtu dětí do těchto zařízení zřizovatelé resp. ředitelé ne vždy respektují legislativou dané základní požadavky na prostorový komfort potřebný pro volný pohyb, hry, spánek dětí a na nezbytné vybavení - hygienickým zázemím, lehátky, odpovídajícím školním nábytkem. Nedostatečné prostorové podmínky spolu s nedodržením podmínek mikroklimatu (nedodržení teploty, vlhkosti, proudění vzduchu) či nedostatečný úklid zcela splňují podmínky pro snadné šíření akutních respiračních onemocnění v uzavřených dětských kolektivech, kam bohužel jsou rodiči přiváděny i děti ne zcela zdravé, doléčené.

Z dalších činnosti stojí za zmínku provedení kontrol na pracovištích praktického vyučování při SŠ – bylo provedeno 34 kontrol zaměřených na pracovní podmínky v rámci praxe učňů oboru truhlář. Pozitivním konstatováním je, že kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by byly v rozporu s hyg. požadavky.

Závěrem roku 2011, na podnět České školní inspekce, která vytipovala v MSK 29 škol na jejichž výstavbu byl použit stavební materiál obsahující azbestová vlákna a současně u nich byla provedena rekonstrukce, provedli pracovníci KHS následné došetření zjištěných údajů, a to ve spolupráci s vedením škol, zřizovateli a stavebními úřady. U 9 z nich nebylo možné prokázat, že stavební firmy při zateplování budov či jiných rekonstrukcích dodržely legislativní povinnosti pro stavební a likvidační práce s materiály obsahující azbestová vlákna, proto bylo riziko kontaminace vnitřního prostředí pobytových místností minerálními a azbestovými vlákny ověřeno měřením začátkem roku 2012. Výsledky měření výskyt azbestu neprokázaly. Bližší informace naleznete zde .

Zveřejněno: 11.5.2012