KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace provozovatelům ubytovacích zařízení

Úvod / Občanům / Informace provozovatelům ubytovacích zařízení

S účinností od 1.1.2015 došlo pro provozovatele vybraných ubytovacích zařízení k úpravě povinností stanovených § 21a zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Změna se týká rozšíření povinných údajů v provozních řádech provozovatelů poskytujících dlouhodobé ubytování.

Dle citace § 21a „Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvedou podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení. Pokud je ubytování v zařízeních podle věty první poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, uvede osoba uvedená ve větě první v provozním řádu dále počet a plochu ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob, vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla, způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období, jakož i způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách. Provozní řád a jeho změny předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při změně podmínek pro poskytování služby.“

Povinnost upravit provozní řád a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví – místně příslušné hygienické stanici, je zákonem stanovena v termínu do 31.3.2015.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje upozorňuje provozovatele, kteří poskytují dlouhodobé ubytování, na výše uvedenou povinnost zpracovat, případně revidovat stávající provozní řády ve smyslu nových povinných údajů podle § 21a zákona č.258/2000 Sb.

Zveřejněno: 5.2.2015