KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontrol ubytovacích zařízení v MSK

Úvod / Občanům / Výsledky kontrol ubytovacích zařízení v MSK

Ubytovací zařízení provozované v rámci živnosti Ubytovací služby nebo Hostinské činnosti jsou pravidelně kontrolovány hygienickou službou se zaměřením na povinnosti uvedené v provozních řádech těchto zařízení. Vzhledem k častým upozorněním na výskyt štěnic v bytových domech nebo ubytovnách byly v roce 2014 běžné kontroly ubytovacích zařízení všech typů (ubytovny, penziony, hotely) prohloubeny o zjištění, zda v zařízeních byl v období 2013 - 2014 zjištěn výskyt štěnic a pokud ano, jak provozovatel v dané věci postupuje. Ze 184 kontrol provedených v zařízeních na území Moravskoslezského kraje vyplynulo, že výskyt štěnic dosud není problémem v okresech Bruntál, Opava a Nový Jičín. V kontrolovaných zařízeních byla v době šetření provozní hygiena na dobré úrovni. Dle sdělení provozovatelů se štěnice v jejich zařízení dosud nevyskytly. Provozovatelé zařízení byli v rámci kontroly upozorněni a poučeni ohledně nutnosti provádět desinfekci a sanitaci nejen v případě výskytu obtížného hmyzu nebo hlodavců, ale i jako prevenci. V některých zařízeních bylo zjištěno, že prevence již je prováděna formou monitoringu firmou s odbornou způsobilostí k provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD).

Vlastní zjištění provozovatele o výskytu tohoto hmyzu nebývají reálná s ohledem na etiologii a vlastnosti štěnic, základem pro zjištění je proto upozornění ubytovaných přímo provozovateli nebo formou podnětu na hygienickou stanici. Ze dvou podnětů na těchto územích nebyla ani v jednom případě prokázána jejich oprávněnost.

Dle předpokladu byla nejhorší situace v okresech Karviná a Ostrava, kde ve 21 zařízeních (tj. třetině zde kontrolovaných objektů) došlo v roce 2013 nebo 2014 minimálně k jednomu výskytu štěnic, výskyt byl zaznamenán i v 5 zařízeních na území okresu Frýdek-Místek.

Na základě výsledků provedených kontrol zařízení ve výše uvedených okresech lze konstatovat, že výskyt štěnic je ovlivněn sociální skladbou ubytovaných. Jedná se zejména o zařízení s dlouhodobým ubytováním, kde jsou ubytováváni lidé sociálně slabí a nepřizpůsobiví. Dezinsekční zásah byl proveden vždy následující den po nahlášení, jak v předmětné ubytovací jednotce, tak sousedících. Použity byly pouze schválené přípravky, cílené pro likvidaci štěnic (pyrethroidy, případně v kombinaci s jinou účinnou látkou, nebo plynování). Následně byla provedena i kontrola ověření účinnosti zásahu odborným pracovníkem DDD firmy. Provozovatel zajistil bezodkladně v ubytovacích jednotkách s výskytem štěnic výměnu lůžkovin a matrací, které byly v případě masivního výskytu štěnic zlikvidovány. V realizaci úklidového a dezinfekčního plánu, manipulaci s prádlem a osobní hygieně zaměstnanců nebyly shledávány nedostatky.

U ostatních prověřovaných zařízeních, která slouží ke krátkodobému ubytování (pro osoby v momentální sociální nouzi a firmy), byl výskyt štěnic ve sledovaném období ojedinělý a po provedeném dezinsekčním zásahu a přijatých opatřeních se již neopakoval. Provozovatelé těchto ubytoven dle jejich prohlášení neposkytují ubytování osobám s možným rizikovým chováním.

V jedné z ubytoven kromě dodržování zásad schváleného provozního řádu ubytovanými byla uplatňována i vlastní režimová opatření k zabránění zavlečení obtížného hmyzu. Pozitivním zjištěním je, že s ohledem na nárůst výskytu štěnic v bytových a ubytovacích objektech v posledních letech dochází u populace k větší informovanosti o prevenci a možnostech zabránění zavlečení štěnic do bytového prostředí.

Účinnosti zásahu přispívá jeho rychlé provedení po nahlášení a zpřístupnění všech prostor k případné kontrole výskytu a volbě opatření odbornou firmou.

Zveřejněno: 25.2.2015