Nahrávám...

Kontroly provozoven stravovacích služeb v roce 2014

Úvod / Občanům / Kontroly provozoven stravovacích služeb v roce 2014

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě registruje na území kraje v současné době 6226 provozoven společného stravování. Státní zdravotní dozor je koordinován dle rizikovosti provozů tak, aby ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení byly v průběhu roku kontroly provedeny ve 100 % provozoven. V těchto zařízeních je připravována a podávána strava rizikovým skupinám konzumentů (nemocným a seniorům), z tohoto důvodu je zde frekvence kontrol nejvyšší. Ostatní provozovny s přípravou pokrmů jsou kontrolovány s frekvencí cca 50%. Celkem v roce 2014 proběhlo 2817 kontrol.

Na základě analýzy zjištěných závad lze konstatovat, že úroveň osobní hygieny je v převážné míře vyhovující, nedostatky jsou zjišťovány ojediněle. V oblasti provozní hygieny se v posledních letech závady vyskytují přibližně v jedné pětině kontrolovaných provozoven; tyto závady často souvisí s nedostatky ve stavebně-technickém stavu a s vyšším stupněm opotřebení vnitřního vybavení, což znemožňuje provádění důkladné sanitace.

Situace se postupně upravuje v oblasti dokládání původu potravin a dodržování data použitelnosti. U balených potravin a pokrmů se závady vyskytují v menší míře, častěji je nedostatečné značení a uvádění data spotřeby problémem u rozpracovaných a nebalených pokrmů. Postupně se snižuje procento závad týkajících se skladování potravin (chladírenský řetězec) i výdeje hotových pokrmů, kdy jsou nedostatky konstatovány ve 13% (oproti 25% v roce 2010). Zamezení křížové kontaminace při manipulaci s potravinami patří stále k nejzávažnějším nedostatkům, i když výskyt této závady je konstatován v 16% kontrol. Důvodem jsou malé prostorové možnosti s nedostatkem pracovních ploch, ale často se jedná i o lidský faktor a nesprávné návyky personálu.

Nejčastěji jsou závady zjišťovány v restauračních zařízeních s výrobou pokrmů a z těchto důvodu je právě v restauracích ukládána většina sankcí. Příčinou je častá výměna personálu, nedostatečně vymezené pracovní úseky pro jednotlivé činnosti, chybějící kontrola ze strany provozovatele. Nejméně nedostatků vykazují stravovací provozy v nemocnicích a v sociálních službách, kde provozovatelé mají zavedeny postupy správné výrobní praxe a kde zároveň funguje i vnitřní kontrola dodržování systému.

V průběhu roku bylo v oblasti stravování řešeno 171 podnětů, z toho 79 oprávněných. Podněty občanů se nejčastěji týkaly kvality a bezpečnosti potravin, velkou část tvořily podněty na nevyhovující hygienické podmínky v restauracích a porušování zásad osobní a provozní hygieny. V několika případech byla řešena kvalita lihovin, zejména ředění alkoholických nápojů, závady ve značení, záměna lihovin. Část podnětů směřovala k nedodržování zákazu kouření, zejména v obchodních centrech, avšak počet podnětů v této oblasti postupně klesá.

V roce 2014 bylo vydáno celkem 46 opatření směřujících k ochraně veřejného zdraví a k zamezení vzniku a šíření onemocnění z potravin. Jednalo se zejména o nařízení sanitace, pozastavení činnosti z důvodu hrubých nedostatků v provozní hygieně a dlouhodobě neprováděné sanitace. Další opatření byla vydána k likvidaci zjevně smyslově narušených potravin s výskytem plísně a hniloby. Ve dvou případech byl nařízen zákaz uvedení do oběhu potravin s nevyhovujícím mikrobiologickým nálezem.

Za zjištěné závady bylo uloženo celkem 1026 pokut ve výši 2 386 300 Kč. Ve 3 případech byla sankce uložena dle zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v souvislosti s nižším obsahem etanolu v nabízených lihovinách. Z celkového počtu kontrolovaných provozů bylo pokutováno 36 %.

Aktuální informace o výsledcích kontrolní činnosti, zejména v oblasti týkající se bezpečnosti potravin jsou průběžně sdělovány zde. Pro provozovatele stravovacích služeb jsou 2x ročně pořádány semináře zaměřené na dodržování zásad správné hygienické a výrobní praxe při přípravě pokrmů. Pozvánky jsou v předstihu umístěny na tyto webové stránky KHS. Rovněž jsou zde informace o zkouškách znalosti hub. Tuto zkoušku musí absolvovat osoby, které chtějí do oběhu uvádět volně rostoucí houby.

Zveřejněno: 9.3.2015