Nahrávám...

Výsledky odběrů vzorků předmětů běžného užívání v roce 2014

Úvod / Občanům / Výsledky odběrů vzorků předmětů běžného užívání v roce 2014

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrali v roce 2014 celkem 61 vzorků předmětů běžného užívání, 49 odebraných vzorků vyhovělo ve sledovaných ukazatelích požadavkům platné legislativy, 12 vzorků nevyhovělo (19,7 %). Odběry byly zaměřeny na rizikové typy výrobků, s ohledem na zkušenosti z dozorové činnosti v předchozích letech. K laboratornímu vyšetření bylo odebráno 40 hraček, 15 výrobků určených pro styk s potravinami a 6 kosmetických přípravků. Hygienickým požadavkům nevyhovělo 10 hraček a 2 výrobky určené pro styk s potravinami.

Kontroly hraček probíhaly v tržní síti Moravskoslezského kraje se zaměřením zejména na prodejny s levným sortimentem zboží. Další kontroly probíhaly ve spolupráci s Celní správou, kdy byl zkontrolován sortiment hraček dovážený z Číny před propuštěním zboží do volného oběhu. Kontrola byla zaměřena na měkčené plastové hračky, panenky typu „Barbie“ a měkčená plastová zvířátka. Požadavkům platné legislativy nevyhovělo 10 vzorků hraček z důvodu zjištění nadlimitního obsahu esterů kyseliny ftalové, konkrétně rizikového di-(2ethylhexyl)ftalátu (DEHP), který působí negativně na reprodukční orgány. Riziko při hře s hračkou spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte a mohou být společně se slinami konzumovány. Z předmětů určených pro styk s potravinami nevyhověly stanoveným požadavkům 2 výrobky, jednalo se o likérky s motivem hrušky a univerzální mlýnek Culinaria. Likérky nevyhověly ve sledovaném ukazateli migrace olova a kadmia v okraji pro pití. Při pití nápojů z těchto likérek může docházet ke kontaminaci rtů olovem a kadmiem a následně s nápojem k jejich průniku do organismu člověka. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. Riziko kontaminace kadmiem spočívá v jeho vysoké toxicitě a schopnosti hromadit se v lidském organismu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Při otravě kadmiem mohou být poškozeny ledviny a játra, kadmium může dále poškodit kosti, plíce a gastrointestinální trakt. Chronické expozice mohou také způsobovat poškození srdce a imunitního systému. Další výrobek, který nevyhověl hygienickým požadavkům byl univerzální mlýnek Culinaria značky BANQUET FOR YOUR HOME, u kterého docházelo k omílání kovu z jeho kovových částí do potraviny. Tyto kovové části by mohly být společně s potravinou zkonzumovány, čímž by mohlo dojít k poranění úst nebo trávicího ústrojí spotřebitele.

Za uvedení na trh a prodej nebezpečných výrobků bylo dovozcům a prodejcům uloženo 13 sankcí v celkové výši 145 000,-Kč, v průběhu kontrol byla provedena nápravná opatření a výrobky byly neprodleně staženy z prodeje. O výskytu výše uvedených nevyhovujících výrobků byly informovány krajské hygienické stanice, na jejichž území sídlí dodavatelé těchto výrobků a Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vyhlásilo výrobky jako nebezpečné. Informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na webové stránce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě www.khsova.cz a na úřední desce, umístěné v sídle tohoto správního úřadu a na jeho územních pracovištích. Tyto nevyhovující výrobky, zjištěné v rámci státního zdravotního dozoru, byly následně prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví nahlášeny do evropských systémů rychlého varování RAPEX a RASFF, které informují ostatní členské státy Evropského společenství o výskytu nebezpečných výrobků.

Zveřejněno: 23.3.2015