KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Šetření podnětů občanů v oblasti pracovních podmínek v roce 2014

Úvod / Občanům / Šetření podnětů občanů v oblasti pracovních podmínek v roce 2014

V roce 2014 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nárůst podnětů („stížností“) podaných občany našeho kraje s ohledem na kvalitu pracovních podmínek. Prošetřila v této problematice celkem 106 podnětů (dle okresů BR 9, FM 16, KA 9, NJ 12, OP 8, OV 52), což představuje ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo šetřeno 82 podnětů, nárůst téměř o 30 %. V 19 případech byly podněty z důvodu věcné příslušnosti postoupeny k došetření také jinému správnímu úřadu (Oblastní inspektorát práce Ostrava, Česká inspekce životního prostředí, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, stavební úřady).

Podněty zaměstnanců či bývalých zaměstnanců byly zaměřeny zejména na pracovní prostředí (vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky, zvýšený výskyt škodlivin - hluk, chemické látky, prach), na úroveň sanitárních zařízení (šatny, umývárny, WC) a mikroklimatických podmínek na pracovištích jak v letním, tak i v zimním období, a na úroveň pracovnělékařských služeb.

Na základě výsledků šetření podnětů byly uloženy ve dvanácti případech finanční sankce v celkové výši 562.000,- Kč. V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o měření mikroklimatických podmínek v zimním období za účelem zjištění účinnosti provedených nápravných opatření.

Pracovníci krajské hygienické stanice se věnují každému přijatému podnětu a k řešení problémů přistupují odpovědně. Jejich možnosti jsou však přesně vymezeny platnou legislativou, ne vždy tudíž výsledky šetření odpovídají očekáváním či přáním autorů podnětů, kteří problémy vidí ze svého subjektivního pohledu, což často vede k eskalaci případu - podáním námitek na podjatost kontrolního pracovníka nebo stížnosti na nesprávný postup ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jako oprávněných bylo v roce 2014 vyhodnoceno 32 podnětů, což představuje 30,2 % z celkového počtu přijatých podnětů. Vysoký podíl - 54 případů (více než 50 %) tvoří podněty anonymní. Většina anonymních autorů vysvětluje zvolený postup obavou ze ztráty zaměstnání. Stále však, bohužel, platí, že někteří občané mají snahu řešit své problémy mezilidské či problémy v zaměstnání prostřednictvím podnětů podaných u orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zveřejněno: 7.4.2015