KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Sledování kvality teplé vody ve zdravotnických zařízeních

Úvod / Občanům / Sledování kvality teplé vody ve zdravotnických zařízeních

Nad rámec běžného výkonu státního zdravotního dozoru se odbor hygieny obecné a komunální ve spolupráci s protiepidemickým odborem zabývá problematikou kvality teplé vody ve zdravotnických zařízeních. Sledování kvality teplé vody bylo v předešlých letech cíleně zaměřeno na přítomnost mikroorganismu Legionella pneumophila a počty kolonií při 36 °C.

Důvodem pro sledování tohoto ukazatele jsou onemocnění vyvolaná bakterií legionela přítomnou ve vodném aerosolu (z klimatizace, sprchových růžic, perlátorů), ať již se jedná o lehčí formu, která postihuje horní cesty dýchací, tzv. Pontiackou horečku nebo těžší formu zápalu plic. Příznaky onemocnění je nejprve horečka, bolest hlavy a svalová bolest, následuje suchý neproduktivní kašel, bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie.

Celkem bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2014 kontrolováno 25 zdravotnických zařízení, ve kterých bylo odebráno 74 vzorků teplé vody. Výběr zdravotnických zařízení zahrnoval jak areály nemocnic, tak menší zdravotnická zařízení – léčebny dlouhodobě nemocných, centra sociálních služeb, domovy důchodců apod. V každém kontrolovaném zdravotnickém zařízení byly odebrány zpravidla 3 vzorky k laboratorním analýzám v rozsahu stanovení mikrobiologických ukazatelů dle požadavků § 3 odst. 3 zák.č. 258/2000 Sb., zákona o ochraně veřejného zdraví. Výsledky stanovení ukazatele Legionella spec. byly v souladu s vyhl. č. 252/2004 Sb. posuzovány k limitu 0 KTJ/100 ml na odděleních, kde jsou umístěni pacienti s oslabenou imunitou (oddělení transplantační, ARO, dialyzační, JIP, onkologie, hemato-onkologie a oddělení nedonošenecká); k limitu 100 KTJ/100 ml byly výsledky laboratorních stanovení vyhodnocovány u všech ostatních oddělení nemocnic, center sociálních služeb nebo domovů důchodců.

Ze všech odebraných vzorků nevyhovělo požadavku na kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella spp. celkem 30 vzorků, což činí 41 % celkového množství. V jednom případě přitom byla zjištěna maximální hodnota, která dosáhla až pětisetnásobku limitu. V ukazateli „počty kolonií při 36 °C“ byl limit, který je stanoven jako mezná hodnota, překročen ve 23 %. Výsledky byly projednány se zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení, v případě nevyhovujících výsledků byla ihned přijata nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a následnou laboratorní kontrolou ověřena jejich účinnost.

Nutno konstatovat, že vzhledem ke komplikovanosti problematiky výskytu legionel v teplé vodě a možnostem rozsahu kontrol, prováděných hygienickou službou (ve vztahu ke skutečným počtům zařízení) nelze sledovat stále stejná zařízení. Na druhé straně je skutečností, že vzhledem k dlouhodobě prováděnému dozoru, který byl započat v letech 2003 – 2004, mají všechna velká zdravotnická zařízení v dnešní době zajištěno chemické ošetření systémů teplé vody, převážně chlordioxidem. V těchto zařízeních lze očekávat dodržování limitů stanovených vyhláškou. Zjištěné výsledky však ukazují na potřebu stálé pozornosti a kontrolní činnosti v této problematice.

Zveřejněno: 13.4.2015