KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Atypická mykobakteria v teplé vodě

Úvod / Občanům / Atypická mykobakteria v teplé vodě

V některých důlních a průmyslových podnicích na Karvinsku je pro účely osobní hygieny zaměstnanců používána teplá voda, která je připravována z upravené povrchové vody. Nedostatečné hygienické zabezpečení této vody a stav rozvodných systémů může být příčinou výskytu atypických mykobakterií ve vodě nebo areosolu vznikajícího při sprchování a představuje tedy pro koncové uživatele významné zdravotní riziko spojené s onemocněním vyvolaným např. Mycobacteriem kansasii, případně dalšími rody, jak je potvrzeno i klinickými nálezy. Svým charakterem, příznaky a klinickým průběhem je onemocnění mykobakteriózou obdobné tuberkulóze, jeho četnost není vysoká, ale vzhledem ke specifické cílové skupině a zdroji vody pro jejich sprchování je potřebné se problému věnovat. Krajská hygienická stanice se dlouhodobě zabývá sledováním kvality této vody, pozornost tomu věnují i samotní provozovatelé.

V roce 2014 byly v rámci státního zdravotního dozoru provedeny odběry vod na 6 pracovištích důlních závodů OKD, a.s. a 4 pracovištích výrobních závodů v okrese Karviná. Zdrojem pro výrobu teplé vody k osobní hygieně zaměstnanců jsou zde povrchové vody z řeky Olše, Bystřinky, Lutyňky, rybníku Větrov, vodní nádrže Štěrkovna a z Těrlické přehrady. Odběry byly zaměřeny na ověření mikrobiologického pozadí zdroje vody a cílené na výskyt atypických mykobakterií. Metodika odběru byla projednána s Národní referenční laboratoří pro atypická mykobakteria

Z 16 vzorků teplé vody u sledovaných mikrobiologických ukazatelů (počty kolonií při 36oC, Escherichia coli, Legionella sp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) nebylo na žádném odběrovém místě zjištěno jejich významné překročení.

Nadlimitní množství sledovaných druhů atypických mykobakterií bylo zjištěno pouze ve dvou případech v důlních závodech. Kultivací těchto vzorků byl vyšetřen druh Mycobacterium fortuitum. Proti předchozím letům se jednalo o významné snížení počtu, přesto byla s provozovateli projednána další možná opatření na jejich eliminaci. Další sledované druhy mykobakterií (M. kansasii, M. avium, M. fortuitum) byly zjištěny pouze v množství, které nemělo vliv na kvalitu vyšetřených vzorků teplé vody, případně nebyl jejich výskyt potvrzen.

Z výsledků kontrol provedených v roce 2014 lze konstatovat, že mikrobiologická kvalita teplé vody pro účely osobní hygieny zaměstnanců byla vyhovující. Výskyt atypických mykobakterií byl v tomto roce na důlních pracovištích ojedinělý z důvodu průběžného provádění nápravných opatření v předchozích letech. Tato byla plánovitě zaměřena na postupnou výměnu původních rozvodných systémů za nerezové včetně instalace zařízení pro zajištění dostatečné cirkulace a ohřev akumulované vody na výměníkových stanicích, na údržbu a výměnu vnitřních povrchů akumulačních nádrží a především na změnu v chemické úpravě teplé vody. Účinnost prováděných opatření je potvrzována i výsledky kontrol prováděných provozovateli v četnosti až 6x ročně, kdy jsou vzorky analyzovány rovněž Národní referenční laboratoří pro atypická mykobakteria

Zveřejněno: 20.4.2015