Nahrávám...

Krátkodobé hlukové události

Úvod / Občanům / Krátkodobé hlukové události

S nastávající letní sezónou se zvyšuje počet akcí pořádaných ve venkovním prostoru na veřejných prostranstvích – kulturně zábavní, sportovní, společenské. Jedná se vesměs o akce spojené s vyšší mírou hluku. Takové akce nepodléhají posuzování a schvalování orgánem ochrany veřejného zdraví – krajskou hygienickou stanicí, jsou pouze pořadatelem nahlášeny úřadům města. Krajská hygienická stanice provádí státní zdravotní dozor v oblasti hluku (s výjimkou hluku na pracovištích) podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nepřekročení stanovených limitů zajistí ochranu zdraví před hlukem při dlouhodobé expozici (řádově 10 až 15 let). Kratší (ojedinělé, nepravidelné) hlukové události mohou být pro nezúčastněné osoby obtěžujícím, nikoliv zdraví poškozujícím faktorem. Kritérium „ojedinělosti“ je možno vztáhnout i na hlukové události v rámci technického či průmyslového hluku.

K ojedinělým nahodilým hlukovým událostem patří i profuky energetických a teplárenských zařízení – kotlů a parovodů. V posledních třech týdnech KHS zaznamenala podněty občanů městských obvodů Radvanice-Bartovice, Kunčice a Vratimov-Horní Datyně na výrazný obtěžující hluk v denní době z areálu ArcelorMittal. Krátce před událostí oznámila tisková mluvčí ArcelorMittal na KHS MSK, že jsou plánovány profuky kotlů v rámci akce „Ekologizace kotlů K 8, 9 a 10 teplárny AMEO za účelem snížení NOx, včetně instalace nových hořáků“. Profuky jsou prováděny firmou (ČKD Praha DIZ), která akci realizovala, dle daných technologických postupů.

Dnes, tj. 22.6.2015 dopoledne, by měl být proveden poslední z řady profuků. Od doby, kdy se KHS MSK o provádění profuků dověděla, intenzivně jedná jak se společností ArcelorMittal, tak s firmou provádějící tuto činnost, za účelem minimalizace obtěžujícího hluku.

Zveřejněno: 22.6.2015