KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Tepelná zátěž na pracovištích

Úvod / Občanům / Tepelná zátěž na pracovištích

Se zvyšováním venkovních teplot souvisí i zvyšování teplot v pracovním prostředí. Při práci v horku dochází v důsledku termoregulačních pochodů v organismu ke ztrátám tekutin a solí zejména pocením a dýcháním. Tyto ztráty jsou závislé na výši fyzické námahy, na použitém oděvu a na klimatických podmínkách, které jsou charakterizovány teplotou, rychlostí proudění vzduchu a relativní vlhkostí.

Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek řeší v aktuálním znění citovaného nařízení vlády §§ 3 až 8.

Náhrada tekutin při práci v tepelné zátěži v závislosti na teplotě je uvedena v příloze aktuálního znění nařízení vlády v části A, v tabulce č. 6. Výpočet režimu práce a odpočinku je uveden v příloze v časti B. Část C řeší dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů.

Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je podle § 4 písm. a) 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení vlády, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty se poskytuje podle přílohy č. 1, části v tabulce č. 6.

Zajištění dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se zajišťuje zavedením pracovních cyklů a bezpečnostních přestávek, postup výpočtu upravuje příloha č. 1 nařízení vlády, část. B.

Poskytovaná náhrada tekutin musí ve smyslu § 8 odst. 1 znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pokrývat nejméně 70 % ztrát v průběhu osmihodinové směny. Ochranným nápojem chránícím před účinky tepelné zátěže se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním. U prací lehkých až středně namáhavých se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky. U prací těžkých se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda obdobnou celkovou mineralizací s tím, že množství toho nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinu ochranného nápoje je nápoj shodný jako u lehké až středně namáhavé práce. Ochranný nápoj před zátěž teplem se rovněž poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené do kategorie čtvrté podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Například náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litru a více pro lehkou práci v administrativě (třída I) pro teploty 31°C činí 0,9 litru, pro středně namáhavé práce, např. při řízení vozidel, v průmyslu, zemědělství (třída práce IIIa), pro teplotu 29°C činí 2,8 litru, pro velmi těžké práce spojené s rozsáhlým zapojením svalstva trupu a končetin je nutná náhrada tekutin v rozsahu 3 litry již při teplotách 21 až 24°C, u extrémně těžkých prací v rozsahu 3 litry již při teplotách 17°C.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit proti nepříznivým účinkům tepelné zátěže technická opatření, jejichž cílem je nadměrnou tepelnou zátěž eliminovat (větrání, snížení intenzity sálání zdroje tepla, stínění proti slunečnímu záření, klimatizace apod.). Maximální teplota na nevenkovním přirozeně větraném pracovišti s trvalým výkonem práce je podle náročnosti práce a rychlosti proudění vzduchu 20 až 32°C. Pokud technická opatření nezajistí dostatečnou ochranu zdraví zaměstnanců, jsou zaměstnavatelé povinni činit opatření další. Jedná se o organizační opatření, kdy je stanoven vhodný režim práce a odpočinku, nebo opatření náhradní. Mezi náhradní opatření patří poskytování vhodných osobních ochranných pracovních prostředků a poskytování již zmíněných ochranných nápojů. V zásadě platí, že při výkonu prací s nižším energetickým výdejem (např. mechanici, soustružníci, svářeči, prodavači, řezníci, lakýrníci, práce na montážních linkách) se jako ochranný nápoj poskytuje minerální voda slabě mineralizovaná, u prací s vyšším energetickým výdejem (práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, slévači, hutníci, kováři, foukači skla, práce v lomech, v lese a v zemědělství apod.) pak minerální voda středně mineralizovaná.

Administrativní pracovníci v kancelářích a pracovníci vykonávající fyzicky nenáročnou práci na poskytnutí ochranných nápojů nárok vesměs nemají. Avšak ve smyslu § 53 citovaného nařízení vlády musí být objekty určené pro pracovní činnost zásobeny pitnou vodou v množství dostačujícím pro krytí potřeby pitného režimu zaměstnanců. Všichni zaměstnanci tudíž mají nárok na poskytování pitné vody.

Smyslem platné právní úpravy k poskytování ochranných nápojů obsažené v ustanovení § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a v § 8 citovaného nařízení vlády je, aby zvolené ochranné nápoje účinně chránily zaměstnance před nepříznivými účinky tepelné zátěže.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby ochranné nápoje byly zdravotně nezávadné. Zároveň mají mít též vhodnou teplotu.

Nedostatečná náhrada tekutin a solí v průběhu pracovního výkonu může způsobit zdravotní problémy. Doplňování tekutin má výrazně individuální charakter. Musí pochopitelně pokračovat i po skončení pracovní směny. Dospělý člověk bez zvýšené tělesné námahy by měl za den (24 hodin) vypít alespoň doporučené množství cca 2 – 3 l tekutin, s tím, že tekutiny jsou průběžně doplňovány celý den.

Jelikož naše strava je bohatá na obsah minerálních látek (solí), není vesměs zapotřebí významně zvyšovat v horkém období jejich přísun do organismu. Většinou postačí pitná nebo stolní voda. Na území Moravskoslezského kraje odpovídá pitná voda z kohoutku obsahem minerálních látek vodě pramenité. Nevhodné jsou velmi sladké nápoje, káva a nápoje obsahující alkohol. Naopak za vhodné nápoje se považují slabě mineralizované voda neperlivé („bez bublinek“), slabé ovocné a zelené čaje, vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy.

Je třeba si uvědomit, že popsané zásady pitného režimu jsou platné nejen pro tepelnou zátěž při práci, ale i v obecné rovině při jakékoliv lidské činnosti. Pitný režim by měl dodržovat každý člověk, aby se vyvaroval případných zdravotních problémů. Velkou pozornost je potřeba věnovat zejména dětem, podceňovat dostatečný příjem tekutin v teplých dnech by neměli ani senioři.

Další informace můžete nalézt rovněž na internetových stránkách MZ ČR nebo SZÚ.

Zveřejněno: 26.7.2012