KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Úvod / Občanům / Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která vstoupí v platnost k 1.prosinci 2015 přináší mimo jiné i nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů. Veškerá řízení o stavbě – od územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení až po kolaudační souhlas jsou sice stále vedena stavebním úřadem, ale dosud se k těmto stavbám (až na výjimky) hygienická služba nevyjadřovala. Novelou § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je v souvislosti s rostoucí problematikou hluku kladen důraz na zajištění ochrany před hlukem objektů pro bydlení, školských, zdravotnických a obdobných staveb. Povinnost zajistit opatření podle stavu aktuálního, ale i budoucího hlukového zatížení území (např. plánovaná výstavba dopravní komunikace) má stavebník, pokud to neprovede, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel zdroje hluku. Příkladem je umisťování staveb rodinných domů v blízkosti významných komunikací.

Z dikce zákona vyplývá, že „ Žadatel o vydání příslušného rozhodnutí ke stavbě do území zatíženého zdrojem hluku bude povinen předložit orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska (tedy závazného stanoviska Krajské hygienické stanice jako podkladu pro konečné rozhodnutí stavebního úřadu) měření hluku a případně i návrh opatření k ochraně před hlukem...“. Požadavek na měření hluku se v praxi může jevit jako poměrně problematický a bude nutné individuální posouzení každé takovéto žádosti s upřesněním způsobu a místa měření případně jiného způsobu vyhodnocení hluku – např. zpracováním hlukové studie.

Rozsah potřebných podkladů žádosti pro účely posouzení hygienickou službou bude tedy vyplývat mimo základních požadavků na dokumentaci v rozsahu dle příslušných stavebních vyhlášek zejména z konkrétní situace v území.

Zveřejněno: 30.11.2015