KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

K zásobování obcí v Moravskoslezském kraji pitnou vodou

Úvod / Občanům / K zásobování obcí v Moravskoslezském kraji pitnou vodou

V Moravskoslezském kraji je převážná část obyvatelstva (až 99,8 %) zásobována pitnou vodou z veřejných zdrojů. Většinou je zdrojem povrchová voda (pro 74 % obyvatel), voda z podzemních zdrojů tvoří 12 % dodávky, zbývající část obyvatel má k dispozici vodu smíšenou. Zásadním systémem hromadného zásobování je Ostravský oblastní vodovod, ze kterého je v kraji zásobováno více než milion obyvatel a z něhož je pitná voda dodávaná i do sousedního Olomouckého kraje a také do Polské republiky. Jeho hlavním zdrojem jsou tři vodárenské nádrže - Morávka, Šance a Kružberk, doplněné některými lokálními podzemními zdroji. K dalším významným vodárenským systémům patří skupinové vodovody v Bruntále, na Krnovsku a ve Vrbně pod Pradědem.

V roce 2015 bylo na území kraje provozováno 26 velkých vodovodů – tj. zásobujících více než 5 000 obyvatel, 173 malých vodovodů – tj. zásobujících méně než 5 000 obyvatel a 20 veřejných studní (toto rozdělení vyplývá z požadavků na četnost kontroly kvality vody dle přílohy č.4 vyhl. č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a a četnost a rozsah kontroly pitné vody). Všechny tyto zdroje vody podléhají pravidelné kontrole orgánem ochrany veřejného zdraví. Mimo veřejných studní eviduje k 1.lednu 2016 hygienická služba v kraji 256 komerčních studní, převážná většina jich je umístěná na území okresů Frýdek-Místek a Bruntál. Postupně dochází ke snižování počtu studní a jejich zapojení do systému vodovodů.

Pojmy veřejná a komerční studna vyplývají ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Veřejná studna je taková, je -li provozovatelem osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (např. školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb). O komerční studnu se jedná v případě, pokud její provozovatel dodává pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti.

Situace v zásobování vodou je odlišná zejména při rozdělení kraje podle území bývalých okresů.

Na Bruntálsku není ve 4 obcích veřejný vodovod určený k zásobování většího počtu obyvatel (obce Býkov-Láryšov – 148 obyvatel, Čaková - 287 obyvatel, Dlouhá Stráň – 56 obyvatel a Holčovice – 715 obyvatel). V Čakové a Holčovicích je provozováno několik veřejných a komerčních studní. Vzhledem k velikosti obcí a jejich umístění v území není předpoklad, že by zde byl vodovod vybudován.

V okrese Frýdek – Místek je veřejný vodovod ve všech obcích nebo alespoň jejich částech, v oblasti Beskyd je však množství rozptýlených objektů (horských chat), jejichž napojení na obecní vodovod není reálné.

Okres Karviná je v celém rozsahu zásoben z Ostravského oblastního vodovodu.

V okrese Nový Jičín jsou již všechny obce zásobovány veřejnými vodovody. Poslední vodovod v obci postižené povodní byl kolaudován v roce 2015 v obci Životice u Nového Jičína a je připraven pro napojení jednotlivých rodinných domů a dalších objektů. O dotace na vybudování vodovodu pro druhou část obce zasažené povodní v roce 2011 hodlá požádat obec Veřovice.

V okrese Opava jsou veřejné a komerční studny pouze v několika odloučených lokalitách, napojení na veřejný vodovod je k dispozici v celém okrese.

Město Ostrava – městské části a přilehlé obce jsou v celém rozsahu napojeny na Ostravský oblastní vodovod doplněný o místní zdroje.

Obytné objekty s výhradně individuálním zásobováním ze soukromých studen bez možnosti napojení na veřejně provozovaný zdroj jsou situovány většinou v okrajových částech obcí nebo odlehlých horských částech kraje v okresech Bruntál a Frýdek-Místek, obdobně jako je zde umístěna většina komerčních studní, tj. studní zásobujících školské, zdravotnické, stravovací nebo ubytovací zařízení.

Zveřejněno: 10.2.2016