Nahrávám...

Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů

Úvod / Občanům / Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů

V souvislosti s novelou zákona č.258/2000 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví umístění všech staveb, tedy i rodinných domů.

Pro dostatečné posouzení je nezbytné doložit tyto podklady

 • Vyplněná žádost s uvedením všech kontaktních údajů a náležitostí dle § 37 správního řádu (včetně el. podpisu v případě elektronického podání e-mailem)
 • Pokud je jednáno v zastoupení – plnou moc k zastupování
 • Průvodní a souhrnná technická zpráva
 • Kopie územního plánu s vyznačením místa stavby do měřítka 1:2000
 • Územní plán (kopie, nebo přímý odkaz na výkres)
 • Situační snímek objektu nebo zákres do katastrální mapy
 • Půdorysy všech nadzemních podlaží
 • Způsob větrání objektu
 • Způsob vytápění, v případě že je k vytápění použito tepelné čerpadlo vzduch-voda
  • Situační snímek se zakreslením venkovní jednotky tepelného čerpadla
  • Akustické parametry čerpadla (zejména venkovní jednotky)
  • Typ tepelného čerpadla (název, výrobce, označení venkovní jednotky)

V případě, že v blízkosti navrhované stavby – cca do 500 m v závislosti na reliéfu terénu, je významná komunikace (silnice I., II. a III. třídy, železnice) nebo průmyslová zóna, je potřebné, aby podklady žádosti obsahovaly informaci o těchto zdrojích hluku.

Podklady pro získání informací jsou

 • údaje z měření provozovatele (ŘSD, Správy silnic aj.)
 • data aktuálního akreditovaného měření pořízená stavebníkem v místě stavby

V případě, že stavba je umisťována do blízkosti navrhované liniové stavby (územní rezerva v územním plánu) je podkladem hlukový výpočet.

Zveřejněno: 1.4.2016