KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuality z hygienického preventivního dozoru

Úvod / Občanům / Aktuality z hygienického preventivního dozoru

Krajské hygienické stanice působí jako dotčený orgán v řízení podle stavebního zákona, tj. posuzují různé dokumentace pro územní, stavební řízení, změny užívání a vydávají stanoviska pro účely kolaudací. Ve většině případů je jednou z částí posouzení hygienického hlediska i problematika hluku, a to jak ve vztahu k ochraně stavby před hlukem (školy, zdravotnické objekty, objekty k bydlení) nebo je naopak posuzován vliv hluku emitovaného technologií nebo stavbou (dopravní stavby, průmyslové zdroje). Hluková problematika má svá úskalí, podléhá legislativním změnám a i pro hygienickou obec přináší zajímavá zjištění a novinky.

Velkou změnou byla od 1.12.2015 novela zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle které nyní posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví umístění všech staveb, tedy i rodinných domů. Z pohledu preventivního dozoru to na území Moravskoslezského kraje představovalo za období od ledna 2016 posouzení více než 2 000 dokumentací staveb rodinných domů, ve kterých měli stavebníci povinnost doložit, zda jejich stavbou nebude okolí zatíženo nadlimitním hlukem, ale i v případě, že stavbu umisťují do území hlukem již zatíženého, doložit jak svou stavbu ochrání. Tímto dokladem musí být měření hluku nebo hluková studie a jak vyplývá z dosud provedených posouzení, má tento doklad své opodstatnění. Již v několika desítkách případů na podkladě hlukové studie nebo měření vyplynulo, že pro stavbu rodinného domu je třeba navrhnout protihlukové opatření. Nejčastěji se jedná o změnu umístění obytných místností v domě jejich orientací mimo přilehlou komunikaci nebo návrh větrání domu rekuperací.

Trendem poslední doby je náhrada centrálního zásobování teplem vlastními zařízeními pro výrobu tepla a teplé vody. Nejčastěji jsou instalována zařízení tepelných čerpadel typu vzduch-voda v kombinaci s elektrokotlem, který slouží jako záložní zdroj pro vykrytí potřeby tepla při velmi nízkých teplotách, kdy je účinnost tepelných čerpadel nízká. Tento trend souvisí s čerpáním dotací na snížení energetické náročnosti objektů bytových domů budovaných klasickou technologií prefabrikovaných panelů. Nejčastěji je celé zařízení tepelného čerpadla instalováno v suterénu budovy a přívod respektive odvod vzduchu je realizován prostřednictvím prostupů ve fasádě. Tepelné čerpadlo je jako každé technologické zařízení zdrojem hluku – jednak je to hluk vlastního zařízení, který se projevuje v místnosti, kde je zařízení instalováno a zde řešíme jeho vliv na chráněné vnitřní prostory stavby, kterými jsou sousedící obytné místnosti (většinou v patře nad). Dále se může zvýšená hlučnost projevovat v prostoru otvorů pro vzduch, které jsou umísťovány do fasády často v blízkosti oken obytných místností – hluk může zasahovat do chráněného venkovního prostoru stavby, tj. 2 m před oknem obytné místnosti. U tepelných čerpadel, které obsahují venkovní výměníkovou jednotku, tzv. split systém, a jsou umísťovány převážně na střechy objektů, se zabýváme posouzením vlivu hlučnosti této venkovní jednotky. Sekundárním problémem výše zmíněných instalací je to, že se jedná o nízkoteplotní systém vytápění, který pro oběh teplé vody v topném systému potřebuje vodní čerpadla – pokud tato čerpadla nejsou správně instalována, mohou se rovněž projevit v podobě hluku šířícího se z armatur a potrubí topného systému v bytech.

Jak je patrné, hluková problematika má v preventivním hygienickém dozoru své místo a jejím důkladným posuzováním lze předejít následným problémům.

Zveřejněno: 29.12.2016