KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pesticidy v pitné vodě

Úvod / Občanům / Pesticidy v pitné vodě

V posledních letech zaměřila odborná veřejnost svou pozornost na výskyt pesticidních látek ve vodách. Tyto látky byly a jsou v hojné míře používány v zemědělství a lesnictví a měly by být aplikovány při dodržení určitých zásad, například nemají být používány v ochranných pásmech vodních zdrojů. Pesticidní látky (obecně) se ve vodách vždy vyšetřovaly, národní legislativou jsou pro ně stanoveny limity, problémem však je rozsah látek nebo zaměření na vybrané skupiny, které by se měly analyzovat.

Pracovníky KHS byla v předchozích letech provedena podrobná analýza pitné vody z malých vodovodů (tj. těch, kterými je zásobováno méně než 5 000 obyvatel), jejichž zdroje se nachází v zemědělsky obhospodařovaných oblastech, s cílem provést nad rámec běžně vyšetřovaného rozsahu pesticidů analýzu celkem 76 pesticidních látek. V prvém roce sledování nebyl žádný z analyzovaných pesticidů zjištěn v měřitelných hodnotách, bylo ale zjištěno, že problémem může být přítomnost některých jejich vedlejších produktů. V dalším roce sledování byla proto pozornost zaměřena na vybrané metabolity, a to metazachlor ESA, alachlor ESA a metolachlor ESA. Z dalších poznatků vyplynul návrh na rozšíření sledovaných látek o acetochlor a jeho metabolity acetochlor ESA a OA, atrazin a jeho metabolit atrazin 2 –hydroxy.

V roce 2016 bylo tedy odebráno celkem 35 vzorků z malých vodovodů ze všech okresů Moravskoslezského kraje, u nichž byla analýza pesticidních látek zaměřena na výše uvedené analyty. Hodnoty nad mezí detekce (tj. 0,025 µg/m3) byly zjištěny u 15 vodovodů z okresů Bruntál, Nový Jičín a Opava, překročení referenčních hodnot nebylo v žádném případě zjištěno. Nejčastěji se vyskytoval alachlor ESA a metozachlor ESA, jako metabolity pesticidů alachloru a metozachloru, které jsou součástí herbicidů užívaných pro hubení plevelů především na polích s kukuřicí a řepkou olejkou. Proti předchozímu roku byl výskyt zjištěn ve větším počtu vodovodů a na tyto „rizikové“ proto bude zaměřena pozornost i v dalším roce. Zjištění hygienické služby částečně korespondují s výskyty v podzemních vodách, tak jak jsou uváděny v hydrologických přehledech ČHMÚ. S ohledem na etiologii pesticidních látek, jejich schopnost rychlé degradace v půdách, ale pozvolné ve vodách (s poločasem rozpadu i desetiletí) je třeba mít na zřeteli, že se stále mohou objevovat vedlejší produkty látek již dlouhodobě zakázaných k aplikaci.

Zveřejněno: 8.6.2017