KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Změny v dozoru nad hlukem v životním prostředí

Úvod / Občanům / Změny v dozoru nad hlukem v životním prostředí

V roce 2016 – vzhledem k novele zákona č.258//2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již KHS neřešila podněty na hluk z hudebních produkcí a jiných kulturních nebo sportovních akcí, pořádaných ve venkovním prostoru. Odpovědnost přešla na obce, které akce organizují, resp. je jim oznamováno jejich konání a které mohou tuto problematiku upravovat obecními vyhláškami s přihlédnutím k většinovému zájmu svých občanů. Podkladem pro zpracování takové vyhlášky jim může být odborné doporučení zpracované Národní referenční laboratoří pro hluk ve spolupráci se Svazem měst a obcí. Hluky z takových akcí ve venkovním prostoru, spojené s hlasovými projevy lidí již nepodléhají hlukovým limitům, s přihlédnutím ke zjištění zdravotních studií, že takový občasný hluk může obtěžovat na akci nezúčastněné osoby, ale není pro něj prokázán dlouhodobý vliv na zdraví.

Na druhé straně v roce 2016 vydala KHS jako dotčený správní úřad nově téměř 2 500 závazných stanovisek k projektové dokumentaci obytných staveb, zejména rodinných domů, které v minulosti neposuzovala. Při umísťování rodinného domu do území je vždy nutno zvážit stávající hlukovou situaci v lokalitě i vliv případných nových zdrojů hluku (dopravních, průmyslových) teprve navrhovaných platným územním plánem. Je-li předpoklad zatížení lokality nadlimitním hlukem, musí být součástí žádosti stavebníka akreditované nebo autorizované měření hluku, nebo alespoň hlukový výpočet. Tyto doklady však často u žádostí chyběly a stavebníkům muselo být prodlužováno řízení k jejich žádosti. Vzhledem k tomu, že podle metodiky nelze hluk ve venkovním prostoru měřit od listopadu do dubna a v letních měsících červenec – srpen, komplikovalo se těmto stavebníkům řízení. V mnoha případech se však při prokázání nadlimitní hlučnosti potvrdila nutnost navrhnout pro obytnou, zdravotnickou nebo školskou stavbu protihlukové opatření. Takovým opatřením může být orientace obytných a chráněných místností navrhované stavby na hlukem nezatíženou stranu, návrh jejich dostatečného nuceného větrání (rekuperační jednotky), vybudování pevného oplocení apod.

Při posuzování umístění staveb rodinných domů je ověřován i způsob jejich vytápění, který v případě, že je použito tepelné čerpadlo typu vzduch-voda může být významným zdrojem hluku pro sousední objekty. Vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly je krajskou hygienickou stanicí posuzováno již čtvrtým rokem, novým aspektem roku 2016 je však nárůst použití tepelných čerpadel pro vytápění bytových domů, kde se problematika hluku dotýká nejen vlivu na okolní objekty, ale i na vnitřní chráněné prostory bytů v posuzovaném domě.

Zveřejněno: 13.6.2017