Nahrávám...

Expozice prachu a hluku při svařování u učitelů odborného výcviku a žáků po dobu praxe

Úvod / Občanům / Expozice prachu a hluku při svařování u učitelů odborného výcviku a žáků po dobu praxe

Odbor hygieny práce provádí každoročně kromě celostátně a celokrajsky zaměřených kontrol i kontroly v některé z oblastí, ve které nebyly delší dobu kontroly z hlediska hygieny práce prováděny nebo v oblasti, která si zasluhuje zvýšenou pozornost.

V roce 2016 byly v okrese Frýdek - Místek touto oblastí kontroly na učňovských pracovištích, na kterých se žáci připravují na práci svářeče.

Při vlastním procesu svařování jsou osoby vystaveny zejména hluku z technologie svařování, svářečským dýmům (tj. prachu s možným fibrogenním účinkem), kovům obsažených v těchto dýmech a ultrafialovému záření. Při dlouhodobé expozici nadlimitním hladinám hluku může dojít k poškození sluchu, dlouhodobá inhalaci dýmům vznikajících při svařování elektrickým obloukem může vést k rozvoji svářečské plíce. Mladiství patří do skupiny tzv. citlivé populace, která je pro vznik poškození zdraví více riziková než populace dospělá.

Proto byly kontroly zaměřeny na ověření expozice prachu a hluku při výuce svařování u učitelů odborného výcviku, kteří jsou exponováni pravidelně při výuce, tak i u žáků v době praxe. Dále byly kontroly zaměřeny na to, zda stávající kategorizace prací učitelů je platná a odpovídá pracovním podmínkám na pracovišti. Pro vlastní dozor byla vybrána i pracoviště, na kterých byla v minulosti práce učitelů zařazena v rizikové kategorie třetí.

V součinnosti s oddělením hygieny dětí a mladistvých územního pracoviště Frýdek-Místek byly provedeny kontroly na všech střediscích odborného výcviku s praxí svařování žáků v okrese Frýdek-Místek.

Na dvou největších svařovnách s největším počtem žáků v odborném výcviku byly kontroly doplněny měřením provedeným akreditovanými laboratořemi Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě s cílem ověřit koncentraci prachu a hladiny hluku při metodách svařování, které jsou při výuce žáků nejčastěji používány. Jedno měření bylo provedeno na svařovně plamenem, druhé měření na svařovně elektrickým obloukem. Svařovaným materiálem byla nelegovaná ocel G 104.

Z vyhodnocení měření vyplynulo, že zjištěné celosměnové hodnoty prachu a kovů (mangan) u učitelů i žáků jsou na obou svařovnách nižší než limitní hodnoty pro svářečské dýmy a mangan, stanovených v platných právních předpisech a odpovídají kategorii první.

Měřením hluku na svařovně elektrickým obloukem byly zjištěny celosměnové hodnoty 86 dB a 86,6 dB a bylo zjištěno překročení hygienického limitu 85 dB u učitelů i žáků. Práce učitele odborného výcviku při celosměnové expozici odpovídá zařazení do rizikové kategorie třetí. Na svařovně plamenem byly hygienické limity hluku prokazatelně dodrženy a odpovídají kategorii první.

Na dalších pracovištích odborného výcviku byly při kontrolách doloženy výsledky měření hluku i prachu dokladující zařazení prací do nerizikových kategorií.

V době kontrol byla kategorizace prací provedena a krajské hygienické stanici předložena na všech kontrolovaných pracovištích. Jedna z kontrolovaných škol podala žádost o aktualizaci a zařazení práce učitele odborného výcviku na pracovišti elektrickým obloukem do rizikové kategorie třetí pro faktor hluk a neionizující záření – ultrafialové záření v říjnu 2016.

Na všech kontrolovaných pracovištích byli učitelé a žáci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně sluchu, zraku a kůže.

Jak bylo kontrolami v roce 2016 ověřeno, na svařovnách škol je prováděna nebo již byla dokončena rekonstrukce. Oproti zkušenostem ze dříve provedených kontrol došlo ke zlepšení pracovního prostředí ve svařovnách i v jejich zázemí, a to jak pro učitele a i pro žáky. Na měřených pracovištích dosud rekonstrukce provedeny nebyly, jedná se o původní haly v průmyslovém areálu. Pro rekonstrukci je již připravována projektová dokumentace.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že i u prací ve školských zařízeních, které jsou zařazeny na základě měření do kategorie druhé, je nutno sledovat, zda nedošlo ke změnám v úrovni expozice zaměstnanců (tj. učitelů odborného výcviku) i žáků rizikovým faktorům pracovních podmínek, zvláště pokud byla v minulosti práce učitele zařazena do rizikové kategorie třetí. Podle rozsahu odborného výcviku může práce učitele odpovídat kategorii třetí ve faktoru hluk a může docházet k expozici žáků nadlimitním hodnotám hluku. Koncentrace prachu v pracovním ovzduší zaměstnanců je dána kvalitou a údržbou instalovaného vzduchotechnického zařízení.

Zveřejněno: 14.7.2017