KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor na pracovištích v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor na pracovištích v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Odbor hygieny práce svoji činnost zaměřuje na kontroly pracovišť a pracovních podmínek (státní zdravotní dozor), na posuzování a hodnocení předkládané dokumentace – projektová dokumentace, oznámení a žádosti o zařazení prací do kategorie (kategorizace prací), pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, provozní řády pro zařízení s odpady a taky na šetření podmínek výkonu práce v souvislosti s ověřováním podezření na nemoc z povolání. Bylo tomu tak i v roce 2017.

Státní zdravotní dozor v problematice hygieny práce byl orientován zejména na celostátní a krajské prioritní oblasti v souladu s kontrolním plánem, který stanovuje Ministerstvo zdravotnictví pro každý kalendářní rok, tento plán byl splněn, bylo provedeno celkem 2873 kontrol. V roce 2017 celostátní priority obsahovaly kontroly prací zařazených do druhé až čtvrté kategorie (ty nejrizikovější práce z hlediska možného ohrožení zdraví zaměstnanců), kontrolovány byly pracoviště zemědělského a průmyslového charakteru, ale taky zaměstnavatelé, kteří nepředložili kategorizaci prací a dále pracoviště zdravotnických a sociálních zařízení. Plán kontrol v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje vychází z převládající průmyslové činnosti a je zaměřen na riziková pracoviště ve výrobě surového železa, oceli, slévárenství, v těžkém strojírenství, v těžbě uhlí včetně závodů s probíhajícím útlumem, v koksárenství, v chemickém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, v automobilovém průmyslu a na tento průmysl navazující výrobu a montáž dílů. Krajské priority zahrnovaly tradičně kontroly důlních pracovišť, kontroly nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi ve velkoprodejnách a v zařízeních s chemickou úpravou vody. Pozornost byla věnována i učňovským pracovištím z hlediska expozice učitelů i žáků faktorům pracovních podmínek a pracovištím s cytostatiky (zdravotnická zařízení a výrobci léčiv - cytostatik). Nemalou část práce zaujímají šetření k ověřování pracovních podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, t.j. šetření v případě podezření na nemoc z povolání u zaměstnanců nejrůznějších společností. V roce 2017 bylo provedeno 545 šetření podezření na nemoc z povolání a dalších 259 účastí na měření faktorů pracovních podmínek, které mohou způsobit nemoc z povolání, nejčastěji lokální svalová zátěž horních končetin, vibrace přenášené na ruce. Kontroly byly zaměřeny zejména na pracovní podmínky na pracovištích, na kategorizaci prací, evidenci rizikových prací, ověřování míry rizika měřením, zajištění pracovně lékařské péče pro zaměstnance včetně organizace vysílání zaměstnanců k periodickým lékařským prohlídkám, dodržování opatření k minimalizaci rizik jako jsou bezpečnostní přestávky, vybavení OOPP, na kapacitu a stav sanitárních a pomocných zařízení aj. V rámci gescí oddělení kontroly zaměřeny na nakládání s chemickými látkami a neionizující záření v pracovním prostředí. Porušení právních předpisů na ochranu zdraví při práci bylo zjištěno u 343 provedených kontrol, to znamená, že téměř u 11% kontrol byly zjišťovány nedostatky. Za nedostatky zjišťované v rámci SZD jsou ukládány sankce, v roce 2017 jich bylo uloženo uložených sankcí na 175, výše uložených sankcí činila 1.472.000,- Kč.

V rámci preventivního hygienického dozoru bylo v roce 2017 vydáno 4678 závazných stanovisek, vyjádření a projednání ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. Z tohoto počtu nejvíce závazných stanovisek připadlo na preventivní dozor podle stavebního zákona (závazná stanoviska k projektové dokumentaci, ke kolaudaci, ke změně v užívání stavby), dále na projednání pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, větší počet závazných stanovisek byl vydán k provozním řádům, k dokumentaci k bezpečnostním zprávám a programům a k další agendě.

Z mimořádných aktivit v roce 2017 je nutno zmínit zpracování zprávy o stavu hygieny v roce 2016: Zpráva o stavu hygieny v roce 2016 na důlních podnicích OKD, a.s. a dále ve společnosti Lanex a.s., Bolatice se zaměřením na rozbor přiznaných nemocí z povolání s cílem zajistit technickými a organizačními opatřeními snížení výskytu nemocí u povolání z přetěžování horních končetin. Odbor hygieny práce v MSK organizuje za účasti odboru komunální hygieny a hygieny výživy, komplexní hygienické kontroly ve větších společnostech. V roce 2017 bylo takových komplexních hygienických kontrol provedeno celkem 8 se zaměřením kromě problematiky ochrany zdraví při práci taky na dodržování nezávadnosti pitné vody pro potřeby zajištění pitného režimu pro zaměstnance a dále na nezávadnost teplé vody pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců, kontroluje se i problematika stravování zaměstnanců. Kontroly prokážou celou škálu hygienických nedostatků, týkajících se jak oblasti ochrany zdraví při práci (nedostatky v zajištění údržby a úklidu na praco¬vištích a v sanitárním zařízení, nedostatky v kategorizaci prací, pochybení v organizaci a zajištění preventivních prohlídek zaměstnanců u poskytovatele PLS, v nakládání s NCHLaS), tak i ve stravovacích provozech a nevyhovujících parametrech teplé užitkové vody - zvýšené počty legionel. Tyto komplexní prověrky mají svůj význam a budou prováděny i nadále.

Zveřejněno: 5.4.2018