KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Hluková prevence v roce 2017

Úvod / Občanům / Hluková prevence v roce 2017

Problematice hluku je trvale věnována pozornost v preventivním dozoru (posuzování dokumentací v rámci územního a stavebního řízení nebo změn v užívání staveb), množství podnětů však stále ukazuje na problémové oblasti, k jejichž řešení je často nezbytné značné úsilí včetně náročného státního zdravotního dozoru.

Nad rámec povinností v preventivním dozoru proto v roce 2017 pracovníci Krajské hygienické stanice MSK provedli monitorování hlukové situace v okolí vybraných průmyslových areálů, spojené s technickým měřením hluku. Vybranými zdroji hluku byly lokality, ve kterých se již v minulosti vyskytovaly stížnosti na zvýšenou hlučnost a zároveň je zde potenciál pro další rozšiřování komerčně využívaných ploch nebo objektů. Jednalo se o průmyslovou zónu v Ostravě Hrabové a průmyslové areály kolem ulice Slovenská v Ostravě Přívoze, průmyslový areál bývalé PREFY Paskov situovaný v okrajové části obce, karvinská průmyslová zóna Nové Pole, areál Tatry v Kopřivnici, areál tavírny hliníku v Rýmařově a oblast s mrazírnami a cukrovarem ve Vávrovicích. Z poznatků vyplynulo, že s ohledem na situování velkých průmyslových areálů v návaznosti na významné komunikace je často dominantním hlukem právě ona komunikace. Dalšími výstupy monitorování byly například iniciativy provozovatelů areálů při zpracování hlukových studií pro zjištění kritických míst nebo nalezení potenciálně problémových lokalit, které jsou územním plánem navrženy pro bydlení. Výsledky tohoto monitorování jsou podkladem pro další rozhodování při rozšiřování průmyslových zón nebo naopak výstavbě chráněných objektů – rodinných domů v blízkosti takových zón.

Zveřejněno: 12.4.2018