KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Co přinesla novela zákona o pohřebnictví

Úvod / Občanům / Co přinesla novela zákona o pohřebnictví

V průběhu roku 2017 byla předmětem zvýšené pozornosti odborné veřejnosti připravovaná novela zákona o pohřebnictví, jejíž konečné znění nabylo účinnosti k 1.9.2017. Odborní pracovníci KHS se s novelou seznamovali průběžně na odborných seminářích věnovaných této problematice, vzájemnou konfrontací se přitom otevíraly nové otázky ve vztahu k dozoru v oblasti pohřebnictví. Novela zákona přinesla nové povinnosti nejen provozovatelům pohřebních služeb a krematorií, ale i hygienické službě. Některé oblasti z působnosti zákona byly hygienickou službou řešeny již dříve – vystavení průvodního listu pro přepravu zemřelých, vydání stanoviska ke koncesi nebo možnost státního zdravotního dozoru, novou problematikou je zejména povinnost provozovatelů zpracovat řád provozování dané služby (pohřební služby, provozování balzamace a konzervace, krematoria, pohřebiště) a předložit ho ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví ve lhůtě do 1 roku, tj. do 30.8.2018.

Po schválení novely zákona proto každé územní pracoviště KHS MSK provedlo státní zdravotní dozor dle zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví v rozsahu § 4 a 7 – provozování pohřební služby, v jednom zařízení v rámci své územní působnosti. Mimo kontroly striktně stanovených požadavků byly s provozovateli konzultovány praktické dopady novely zákona z jejich pohledu. Ve všech případech se jednalo o provozovny s vlastní dopravou, byl ověřován počet míst v chladicím a mrazicím zařízení a jeho umístění, provedena kontrola teplot chladicího zařízení, ověřeno zda je k dispozici místnost pro úpravu zemřelých a jak je vybavena. Pozornost byla věnována nové povinnosti vedení evidence vázanou knihou, ověřeno bylo i používání dezinfekce nebo osobních ochranných pomůcek.

Z výsledků kontrol nevyplynulo žádné pochybení kontrolovaných osob, nad rámec kontrol získali pracovníci hygienické služby cenné poznatky pro další dozor v této oblasti.

Zveřejněno: 26.4.2018