KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Úvod / Občanům / Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2017 registrováno celkem 2 283 provozoven škol (mateřských, základních, středních a vyšších odborných), školských zařízení (školních družin, internátů, domovů, středisek praktického vyučování), zařízení zájmových (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, kluby). Účelem kontrol v těchto zařízeních je dohled nad dodržováním stanovených podmínek pro vnitřní prostředí a jejich vybavení. V uvedených zařízeních bylo provedeno celkem 371 kontrol, přičemž vyšší pozornost byla věnována mateřským a základním školám a střediskům praktického vyučování.

Mezi nejčastější závady, které byly v rámci státního zdravotního dozoru shledány, bylo jednoznačně nedostatečné vybavení hygienických zařízení, ať už zařizovacími předměty (hygienické kabiny, sprcha, umyvadla) či potřebami pro osobní hygienu dětí, žáků (zajištění osoušení rukou, zajištění dávkovačů mýdla s prostředkem na mytí rukou apod.)

V rámci Moravskoslezského kraje evidujeme navíc 221 ostatních zařízení, mezi které řadíme zařízení sociálně právní ochrany dětí (zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), živnosti (živnost péče o děti do 3 let věku v denním režimu, živnost výchova a mimoškolní vzdělávání), dětské skupiny (do 12 dětí a od 13 dětí), zvláštní zdravotnická zařízení a venkovní hrací plochy s provozovatelem. V těchto provozovnách bylo vykonáno pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 11 kontrol. Hygienické nedostatky při kontrolách v těchto zařízeních nebyly shledány.

Z dalších činností týkající se škol a školských zařízení stojí za zmínku:

 1. Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků - Státní zdravotní dozor ve školách byl cíleně zaměřen na zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků v základních školách, které spočívalo v kontrole vybavení hygienických zařízení dostatečným počtem zařizovacích předmětů na počet zapsaných žáků (umyvadla, WC mísy, hygienické kabiny, popř. sprchy), vybavení umyvadel přítokem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku, dávkovači s prostředkem na mytí rukou, hygienickým osoušením, vybavení toaletním papírem a nášlapnými koši, odvětráním příslušných prostor, stavem podlah a stěn.
  Kontrola proběhla ve 30 zařízeních s podrobným popisem v protokolu o kontrole. V 10 zařízeních byly zjištěny následující hygienické závady: nezajištění přívodu teplé vody k umyvadlům, chybějící zařizovací předměty (málo umyvadel, pisoárů, WC mís), nášlapné koše na WC dívky, popř. chybějící hygienická kabina.
 2. Monitoring kvality vnitřního prostředí ve školách – měření CO2
  Z našeho monitoringu vyplynulo, že k překročení limitu koncentrace CO2 dochází opravdu častěji v zateplených objektech, nicméně cca z 1/3 jsou to i objekty nezateplené. Problém je častější na základních školách. V mateřských školách v rámci režimových opatření jako je pobyt dětí venku, příprava prostorů heren (ložnic) na spánek dětí, dochází k častějšímu a intenzivnějšímu provětrávání prostorů školy a tím i k dodržení požadovaného limitu koncentrace CO2.
 3. VHP – venkovní hrací plochy
  V měsíci září 2017 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 12 specifických kontrol, zaměřených na mikrobiální a parazitologickou kontaminaci písku v pískovištích mateřských škol. V rámci kontrol bylo odebráno celkem 60 vzorků písku, které byly následně vyšetřeny na přítomnost termotolerantních koliformních bakterií, enterokoků a živých stádií geohelmintů.
  Povinnost, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity, provozovateli stanovuje § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 40 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.
  Pochybení, spočívající v průkazu mikrobiální a parazitární kontaminace písku, byla zjištěna u dvou kontrolovaných osob. Z celkového počtu odebraných vzorků byly laboratorními expertízami jako nevyhovující prokázány 3 vzorky.
 4. Zveřejněno: 4.5.2018