KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pracovní prostředí ve víceúčelových sportovních halách

Úvod / Občanům / Pracovní prostředí ve víceúčelových sportovních halách

Každoročně provádí odbor hygieny práce kromě celostátně a celokrajsky zaměřených kontrol i kontroly v některé z oblastí, ve které nebyly delší dobu kontroly z hlediska hygieny práce prováděny nebo oblasti, která zasluhuje zvýšenou pozornost. V roce 2017 byly na oddělení hygieny práce pracoviště Frýdek - Místek například prováděny kontroly se zaměřením na pracovní prostředí ve víceúčelových sportovních halách.

V zařízeních typu kryté sportovní haly, kryté plavecké bazény, víceúčelové sportovní haly s ledovými plochami, které slouží jak veřejnosti, tak profesionálním sportovcům či sportovním klubům dětí a juniorů, zajišťují zaměstnanci chod těchto zařízení po technické stránce, provádějí údržbu, úklid, obsluhují strojní zařízení např. strojovny chlazení, úpravny vod, obsluhují rolby, pracují jako plavčíci. Počet zaměstnanců u kontrolovaných subjektů byl cca 20 až 50 osob.

Kontroly byly zaměřeny na kategorizaci prací, kdy práce je kategorizována podle možného ohrožení zdraví zaměstnanců pracovními podmínkami, zajištění pracovnělékařských služeb včetně provádění preventivních lékařských prohlídek, provádění školení, vybavení pracovišť prostředky k poskytování první pomoci, kontrolu pracovního prostředí zaměstnanců a prostorů pro veřejnost, kde zaměstnanci vykonávají svou pracovní činnost. Zjištěné byly nedostatky v plnění povinnosti provést aktualizaci kategorizace práce po zahájení provozu na nových sportovištích. Další nedostatky se týkaly žádostí o provedení preventivní prohlídky, kde nebyly uvedeny údaje o druhu práce a pracovních podmínkách. Tyto údaje jsou důležité pro to, aby zaměstnanci vystaveni určitému riziku (hluk, vibrace přenášené na ruce, chemické látky apod.), byli vyslání na jednotlivá speciální lékařská vyšetření s cílem odhalit případné počínající příznaky onemocnění.

Kontroly byly rovněž zaměřeny na plnění povinností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, protože pro úpravu bazénové vody, vody pro chlazení, úklid, údržbu a čištění se používají některé nebezpečné chemické látky a směsi, např. chlornan sodný, kyselina sírová, amoniak, kapalný chlór, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, směsi řady SAVO, Domestos, DESAM OX a jiné. Bylo zjištěno, že na pracovišti nebyly k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a chemických směsí, zaměstnavatel nevydal písemná pravidla.

Za nejzávažnější nedostatek, v důsledku kterého může dojít k vážnému poškození zdraví, považujeme uložení neznámé chemické směsi v neoznačených potravinových obalech, které bylo při jedné z kontrol zjištěno. Při uložení (nalití či odsypání) chemikálií do potravinového obalu a následném neúmyslném náhodném požití hrozí až těžké poškození zdraví či úmrtí. K takovým situacím občasně docházelo a stále dochází. Proto zaměstnanci KHS při kontrolách nakládání s těmito látkami a směsmi již několik let kromě kontrolní činnosti taky neustále upozorňují na nebezpečí záměny zejména nápojů s nebezpečnou chemikálií při jejich přelití do obalů od různých nápojů a následné poškození zdraví, např. poleptání trávicího traktu žíravinou nebo akutní otrava látkou toxickou, přesto se tyto nedostatky na pracovištích občasně vyskytují. Za tyto nedostatky jsou pak ukládány sankce.

Zveřejněno: 16.5.2018