Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 3. čtvrtletí roku 2005

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 3. čtvrtletí roku 2005

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zkontrolováno za období III. čtvrtletí roku 2005 celkem 1268 potravinářských provozů. Z tohoto počtu bylo nejvíce kontrol provedeno v zařízeních společného stravování s přípravou pokrmů.

V celkem v 474 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady, za které bylo uloženo 545 pokut v celkové výši 518 800 Kč. V 5 případech bylo ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájeno řízení o uložení pokuty ve správním řízení, které ještě nebylo ukončeno. V jedné provozovně byla nařízena sanitace a v 5 provozovnách byla nařízena likvidace pokrmů a surovin pro jejich výrobu.

V rámci kontrolní činnosti byly v 399 provozovnách zjištěny závady v zavedení systému kritických kontrolních bodů - systém buď nebyl zaveden vůbec, nebo byly nesprávně evidovány údaje, nebo nebyla správně prováděna nápravná opatření při zjištění překročení kritických hodnot. Tato nápravná opatření je nutno provádět například při zjištění zvýšené teploty v lednicích, kdy je nutno provést jejich seřízení či opravu. Lednice nebyly v mnoha případech seřízeny a nebyl o seřízení lednic proveden záznam. V 388 provozovnách byly zjištěny závady stavebně-technického charakteru - jednalo se zejména o chybějící teploměry v lednicích či mraznicích, poškozené obklady či podlahy, chybějící přípravny zeleniny, chybějící dřezy nebo umyvadla. Poměrně častým nešvarem je i provedení drobných stavebních úprav provozoven bez vědomí orgánů ochrany veřejného zdraví, kterými dojde ke změně původně vyhovujícího stavu provozovny na nevyhovující. Ve 270 provozovnách byly zjištěny závady v provozní hygieně, v 5 z nich dokonce opakovaně. Většinou se jedná o nedostatečný úklid provozovny - špinavé vybavení, lednice, pracovní stoly .V lmi často je provozovna používána k přechovávání předmětů nesouvisejících s provozem - sportovní potřeby, dětské hračky, televizory, zbytky stavebního materiálu, barev apod. přímo v prostorách, kde se skladují potraviny či vyrábějí pokrmy. V 238 provozovnách byly zjištěny závady při skladování potravin a surovin pro výrobu pokrmů. Nejčastěji se jednalo o nedodržení stanovené teploty, nebo o skladování nesourodých potravin např. čerstvého výsekového masa se zákusky či zeleninovými saláty. Rovněž u této závady se opakovalo kontrolní zjištění u 3 provozovatelů.

V rámci kontrolní činnosti byly odebrány vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu v zařízeních společného stravování. Celkem bylo odebráno 202 vzorků z nichž pouze 8 nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. U jednoho cukrářského výrobku byla zjištěna bakterie rodu salmonella, u jednoho cukrářského výrobku byla zjištěna bakterie rodu Listeria monocytogenes. U jednoho vzorku cukrářského výrobku byl zjištěn růst plísní. U 3 vzorků ledů byly zjištěny nadlimitní hodnoty znečišťujících bakterií, které svědčí o nedostatečné péči věnované čištění výrobníků ledu. Podobný nález byl i u jednoho studeného pokrmu a u jednoho cukrářského výrobku, což svědčí o nedostatečném dodržování provozní a osobní hygieny v dané provozovně.

Přesto, že skončilo nejrizikovější období pro vznik alimentárních onemocnění bude i nadále Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě pokračovat s kontrolami zařízení společného stravování.

Zveřejněno: 25.10.2005