KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Dětské skupiny v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Dětské skupiny v Moravskoslezském kraji

Od r. 2014 se setkáváme s novým typem provozovny tzv. dětskou skupinou (dále jen „DS“) definovanou samostatným zákonem č. 247/2014 Sb. Ten definuje službu péče o dítě v dětské skupině jako činnost provozovanou poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Službu péče o dítě ve všech typech dětských skupin lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí. Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí (tzv. „velké dětské skupiny“) jsou v celém rozsahu shodné s požadavky na zařízení pro výchovu dětí a mladistvých tzn. na mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních a stanoví je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (tzv. „malé dětské skupiny“) jsou pak benevolentnější a jsou dány vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí a jsou omezeny na denní místnost a její plochu, vybavení hygienických zařízení, prostor na odkládání věcí.

Na rozdíl od mateřských škol, provozovatel, ať už malých či velkých dětských skupin, není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak. Nicméně v Moravskoslezském kraji většina z nich má výdejnu, ve 4 případech stravovací provoz a ve 3 provozovnách donáší stravu rodiče.

V rámci státního zdravotního dozoru jsou zjišťovány nedostatky zejména v očkování přijetých dětí a ve stravovacích provozech. Obecně však můžeme konstatovat, že problém většinou nastává u nových provozovatelů, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti s provozem zařízení pro předškolní děti z předchozí doby.

DS jsou dotovány momentálně z evropských fondů a od r. 2020 se uvažuje, že jejich provoz bude hrazen ze státního rozpočtu. Na území kraje jich momentálně máme cca 60, z 2/3 převažují ty malé. Jejich počet však neustále narůstá. V současné době se uvažuje také o zavedení tzv. mikrojeslí, které by spadaly právě pod DS. Objevily se i návrhy na DS s nočním provozem.

Zveřejněno: 29.10.2018