Nahrávám...

Kontrola zdravotní nezávadnosti ledu do nápojů v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola zdravotní nezávadnosti ledu do nápojů v Moravskoslezském kraji

V dnešní době je již téměř standardem, že do každého chlazeného nápoje je v zařízeních společného stravování přidáván led. V předchozích letech již byly v rámci kontrolní činnosti odebírány vzorky ledů na mikrobiologické vyšetření a výsledky nebyly příliš potěšitelné. V roce 2003 více než 37 % ledů nevyhovělo požadavkům stávající legislativy a v roce 2004 to bylo více než 27 % vzorků. S ohledem na výsledky vyšetřování z minulých let byla na území Moravskoslezského kraje ve dnech 6.a 7.10.2005 provedena cílená kontrola této komodity v zařízeních společného stravování. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování technologie přípravy, na skladování ledu , na dodržování osobní a provozní hygieny a na stavebně technické požadavky.

Celkem bylo provedeno šetření ve 21 zařízeních společného stravování zejména otevřeného typu - bary, restaurace, kavárny hotely, vinárny pivnice ,zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 21 vzorků k laboratornímu vyšetření.

Z odebraných 21 vzorků 6 nevyhovělo požadavkům stávající legislativy tj. 28,6 %. Jeden vzorek nevyhověl pro přítomnost bakterie Pseudomonas aeruginosa, jeden vzorek nevyhověl v ukazateli E.coli, dva vzorky měly nadlimitní obsah enterokoků a u tří vzorků byl zjištěn nadlimitní celkový obsah bakterií.

Při kontrole provozoven byla v jednom případě závada v provozní hygieně ( nedostatečný úklid provozovny), jednou byl porušen technologický postup výroby ledu, jedenkrát byla zjištěna závada v nedostatečné sanitaci provozovny. Ve dvou případech byly zjištěny závady při skladování ledu, zejména se jednalo o společné skladování ledu a mraženého masa v jedné mraznici. Ve dvou zařízeních byly zjištěny stavebně technické závady.

Vzhledem k výsledkům laboratorního vyšetření byla v jedné provozovně nařízena sanitace. Za zjištěné závady byly uděleny pokuty. Celkem bylo uděleno 9 blokových pokut v celkové výši 8 100,- Kč.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že přípravě ledu zejména sanitaci výrobníků ledu a skladovacích prostor pro uložení vyrobeného ledu není ze strany provozovatelů zařízení společného stravování věnována patřičná pozornost.

S ohledem na výsledek této kontrolní akce bude KHS Moravskoslezského kraje pokračovat v kontrolách této komodity.

Zveřejněno: 27.10.2005