KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor v problematice pracovních podmínek v roce 2018 - 1. část

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor v problematice pracovních podmínek v roce 2018 - 1. část

V roce 2018 vykonali pracovníci odboru hygieny práce celkem 2679 kontrol, přičemž nedostatky byly zjištěny u 336 provedených kontrol, což představuje podíl 12,5 % z celkového počtu. Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky v evidenci rizikových prací, neprovedení vstupních a preventivních pracovnělékařských prohlídek ve stanovených termínech nebo v neprovádění měření a kontroly faktorů pracovních podmínek na pracovištích. Poměrně často jsou zjišťovány nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (nejsou zpracována pravidla pro práci s těmito látkami, zaměstnanci nejsou vybaveni účinnými OOPP). Nelze bez povšimnutí pominout ani další nedostatky, např. nedostatečně a neúplně vybavená sanitární a pomocná zařízení, včetně nezajištění jejich údržby a úklidu, nedostatky v zajištění větrání a při dodržování požadovaných mikroklimatických podmínek, zejména v letním období.

Při kontrolách pracovních podmínek se pracovníci odboru hygieny práce zaměřují na kvalitu větrání, vytápění a s tím souvisejících mikroklimatických podmínek, dále na osvětlení, na technologická zařízení jakožto zdroje emitujících škodlivin do pracovního prostředí (např. hluk, vibrace, prašnost, chemické látky) a v neposlední řadě též na úroveň sanitárních zařízení - šatny, umývárny, záchody, místnosti pro odpočinek a konzumaci jídla. Na rizikových pracovištích státní zdravotní dozor zahrnuje také kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků, vybavení pracovišť prostředky pro poskytování první pomoci a zajištění pitné vody.

Významným prvkem dozorové činnosti v oblasti ochrany zdraví při práci je rovněž kontrola písemné dokumentace zaměstnavatele - zařazení prací do kategorií, evidence rizikových prací, zajištění pracovnělékařských služeb (zda zaměstnavatel má písemnou smlouvu s lékařem), doklady o provedení vstupních, periodických, příp. mimořádných pracovnělékařských prohlídek u zaměstnanců pracujících na rizikových, ale i nerizikových pracovištích. Součástí kontrolované dokumentace musí být i doklady o provedených školeních zaměstnanců s ohledem na ochranu zdraví před riziky, kterým mohou být v pracovním procesu vystaveni, včetně dokladů o jejich prokazatelném obeznámení, do jaké kategorie rizika byla jimi vykonávaná práce zařazena.

Zveřejněno: 26.3.2019